Zorgvuldige omgang medische gegevens van levensbelang

 
Eén van de kenmerken van de huisartsenzorg is dat de huisarts een vertrouwd en betrouwbaar aanspreekpunt is voor patiënten. De drempel om met problemen naar de huisarts te gaan, is over het algemeen laag en dat is een groot goed. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij met hun verhaal bij ons terecht kunnen en dat wij goed omgaan met deze informatie. Niet alleen moeten we zorgvuldig omgaan met de registratie van deze informatie, maar ook moeten wij informatie vertrouwelijk behandelen.
Zorgvuldige omgang medische gegevens van levensbelang
Carin Littooij, algemeen bestuurslid - Fotografie Babet Hogervorst

De ICT (één van mijn dossiers als LHV-bestuurder) biedt allerlei kansen voor goede registratie en veilige communicatie van medische gegevens. Op 9 april jl. was ik aanwezig bij de lancering van ZorgMail File Transfer (ZFT), een landelijk systeem om beveiligd en elektronisch dossiers over te dragen van patiënten die van huisartspraktijk veranderen. Naast de beveiliging scheelt dat ook nog eens een hoop administratief werk voor huisartsen bij het overdragen van dossiers. Eindelijk een verandering die de administratieve lasten doet verminderen in plaats van toenemen.

Tegelijkertijd hebben we, met name de laatste jaren, gezien dat met de toenemende mogelijkheden de beveiliging van informatie steeds ingewikkelder wordt. Dat betekent dat we hoge eisen moeten stellen aan de mogelijkheden die we gebruiken voor informatieoverdracht en dat we alert moeten zijn op de veiligheid van de systemen die we gebruiken. Je moet er niet aan denken dat onze informatie op straat zou komen te liggen.

Sowieso kijk ik kritisch naar de omgang met en het delen van medische gegevens. Dat het mogelijk is om iets te delen, betekent nog niet dat het ook moet. Is het noodzakelijk? Zijn de relevante gegevens beschikbaar? Is de vertrouwelijkheid wel gegarandeerd? Dat zijn voor mij de meest prominente vragen. Daarom vind ik het bijvoorbeeld van groot belang dat huisartsen binnen het LSP de mogelijkheid hebben om bepaalde informatie af te schermen, waarvan de patiënt of zijzelf het niet noodzakelijk vinden om dit met de waarnemende huisarts op de huisartspost te delen.

Daarom ook moeten we alert zijn en blijven bij verzoeken om medische gegevens. Het medisch beroepsgeheim is een van de ankerpunten van de zorg. De patiënt moet zijn zorgen in alle openheid met ons kunnen delen en erop kunnen vertrouwen dat de informatie in goede handen is. Hij moet dus niet hoeven vrezen dat zijn gegevens bij allerlei andere instanties terechtkomen. Ik heb van collega's gehoord dat gemeenten soms verzoeken om hele medische dossiers aan te leveren, onder het mom van de ondersteuning die zij moeten organiseren. Dat gaat veel verder dan wat noodzakelijk is voor de gemeente en betrokken instanties om te weten en is niet in lijn met het medisch beroepsgeheim.

In het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wmo zien we ook weer dat er erg veel ruimte wordt geschept voor het opvragen en verstrekken van medische informatie. We moeten als beroepsgroep blijven waken voor de bescherming van ons beroepsgeheim.

Ik denk dat voor ons allen altijd de afweging geldt: wat is in het belang van de patiënt? Het beroepsgeheim en de gezondheidsaspecten staan daarbij voorop. Het vertrouwen dat onze patiënten daarbij in ons hebben, moeten we blijven waarmaken. Zorgvuldig omgaan met medische gegevens is en blijft absoluut noodzakelijk voor de kwaliteit van ons werk.

Wilt u op dit blog reageren? Dat kan via het Ledenforum op HAweb.

Carin Littooij,

Algemeen Bestuurslid LHV