Spring naar content

Veelgestelde vragen COVID-vaccinatie

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel vragen die er onder huisartsen leven over de COVID-19-vaccinatie. Ook veel andere organisaties en de overheid hebben belangrijke informatie voor u. Een van de doelen van deze pagina is om u te verwijzen naar de juiste bron voor uw vraag. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Versie 16-12-2021.

Rol van de huisarts in de vaccinatie van patiënten

De uitvoering van de boostervaccinaties liggen in handen van:

  • de GGD, voor de boostervaccinaties van mobiele personen, van het zorgpersoneel dat niet in de ziekenhuizen wordt gevaccineerd (beiden op de grootschalige GGD-vaccinatielocaties), van niet-mobiele thuiswonende patiënten (aan huis), en de vaccinaties van bewoners van instellingen zonder eigen medische dienst (in de instelling).
  • de ziekenhuizen, voor de boostervaccinaties van hun eigen personeel, van huisartsen en van huisartsen-personeel.
  • de zorginstellingen, voor de boostervaccinaties van hun eigen bewoners/cliënten.

Bepaalde groepen hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door corona. Deze groepen krijgen van de overheid daarom voorrang in de boostervaccinatievolgorde. In veel gevallen heeft de huisarts het beste overzicht van welke patiënten onder deze verhoogde risico’s vallen en wordt de huisarts daarom gevraagd om deze personen te selecteren voor uitnodiging.

Voor de boostervaccinaties zijn huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren: de niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down.

Als u naast uw dagelijks werk in de praktijk ruimte ziet om bij te dragen aan de boostervaccinaties, dan kan de GGD uw hulp goed gebruiken bij de thuisvaccinaties van niet-mobiele patiënten. U kunt dan vaccinspuiten ophalen bij de GGD en zelf deze prikken zetten bij uw patiënten.

Daarnaast kunnen sommige kleinschalige instellingen en woonvormen – die zelf geen medische

Mocht u dit willen en kunnen doen, maakt u hierover dan afspraken met de regionale GGD-coördinator. Als u deze persoon niet kent, dan kunt u via support.lcc@rivm.nl de contactgegevens krijgen van de coördinator in uw regio. Meer informatie vindt u in de werkinstructie van het RIVM over vaccineren op vrijwillige basis.

Voor vaccinatie van niet-mobiele thuiswonende patiënten: 90,16 euro per gezette vaccinatie. Declaratie via SNPG.

Voor vaccinatie van patiënten in kleinschalige woonvormen/instellingen zonder eigen medische dienst: 41,35 euro per gezette vaccinatie. Declaratie via GGD.

Voor eerste of tweede vaccinatie van uw eigen patiënten: 21,- euro per gezette vaccinatie. Declaratie via SNPG.

Voor werkzaamheden op GGD vaccinatielocatie of vaccinatie van mobiele patiënten i.p.v. de GGD: hiervoor maakt u afspraken met de betreffende GGD, omdat u dan als ware ‘onderaannemer’ bent van de GGD en met hen een overeenkomst aangaat.

Bekijk ook de factsheet met alle informatie

Vaccinatie van huisartsen en personeel zelf

In januari 2021 is gestart met de vaccinatie van huisartsen en ondersteuners in de acute zorg. Vanaf zaterdag 27 november 2021 kunnen huisartsen zich aanmelden om een uitnodiging voor de boostervaccinatie te ontvangen. Op 27 november 2021 hebben huisartsen daarover een mailing ontvangen van de SNPG.

De boostervaccinatie voor zorgmedewerkers is bedoeld om het ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg door corona tegen te gaan. En de zorg zo toegankelijk mogelijk houden voor iedereen.

De stappen zijn:

  • huisartsenpraktijken kunnen huisartsen en medewerkers zo snel mogelijk aanmelden op https://aanmelden.ziekenhuiscoronaprik.nl, en als het kan op maandag 29 november
  • de praktijk ontvangt vervolgens het aantal gevraagde uitnodigingen, met elk een unieke code
  • huisartsen, praktijkmedewerkers en triagisten met patiëntencontact kunnen daarmee vanaf 3 december een afspraak maken via www.ziekenhuiscoronaprik.nl (link werkt vanaf 3 december)
  • de vaccinatie vindt plaats in ziekenhuizen

Waarnemers en aios
Waarnemend huisartsen, andere zzp’ers en aios kunnen via de praktijk waar zij werken een code verkrijgen en daarmee een afspraak maken. De huisartsenpraktijken wordt gevraagd daar bij het aanvragen van het aantal codes rekening mee te houden. Mocht u codes overhouden dan is het niet toegestaan die aan anderen dan de hierboven beschreven doelgroep te geven.

Huisartsenposten
Voor de huisartsenposten en hun medewerkers geldt dezelfde route. Zij worden ook rechtstreeks benaderd en door InEen geïnformeerd.

Vervolg
Het RIVM bekijkt nog of er voor mensen voor wie het nu onmogelijk is om een afspraak te maken een ‘veegronde’ komt of een andere oplossing.

De medewerkers in de praktijk worden tegelijkertijd gevaccineerd met de huisartsen. Zie vraag 1.

De registratie van de boostervaccinaties van huisartsen en medewerkers verloopt via ZKVI. De ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor deze registratie. Via het ZKVI wordt ook de koppeling gelegd met het CIMS, waar landelijk de vaccinaties worden geregistreerd. Dat is onder andere nodig om straks een geldige QR-code te kunnen krijgen in de coronacheck app, met een geregistreerde derde prik. Het is nog niet duidelijk hoe en door wie dan alsnog QR-codes kunnen worden aangemaakt als dit nu niet wordt doorgegeven. Wij adviseren u dit in gedachten te houden bij een mogelijke keuze voor een opt-out in de registratie. Het dubbel invoeren van een vaccinatie (bijvoorbeeld in ZKVI én BRBA) is niet mogelijk.

Wat moet een huisarts-werkgever doen als hij weet dat zijn of haar praktijkmedewerker niet is gevaccineerd tegen COVID-19?
U mag besluiten om deze medewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk. In het algemeen is het niet bezwaarlijk als die medewerker gewoon het werk blijft doen, mits voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en de algemene coronaregels worden gevolgd.

Mag een huisarts-werkgever registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd tegen COVID-19?
Nee. Op grond van de huidige wetgeving is er geen juridische basis voor u als werkgever om gegevens over coronavaccinaties van praktijkmedewerkers vast te leggen.

Mag een huisarts-werkgever medewerkers zonder COVID-vaccinatiebewijs toegang tot de praktijk weigeren?
Nee. Er geldt geen vaccinatieplicht voor COVID-19, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat en de regering dat ook niet wenselijk vindt. Het is wel belangrijk dat zoveel mogelijk zorgmedewerkers zich laten vaccineren. Als werkgever mag u uw praktijkmedewerkers daarom wel stimuleren om zich te laten vaccineren.

Volgt u de LCI-richtlijn van het RIVM of raadpleeg de site van de KNMG.

Organisatie van de vaccinatie

In de NHG Handleiding COVID-19-vaccinatie vindt u hier meer informatie over.

Op de SNPG-site vindt u verdere informatie over de bestelling en uitvoering van de vaccinatie door huisartsen.

ICT en registratie

Ja, de HIS-leveranciers hebben veel inzet gedaan om zo snel mogelijk de HIS’en gereed te hebben om de juiste selectie, uitnodiging en registratie van de vaccinaties te kunnen uitvoeren en om deze bij te werken aan de hand van wijzigingen in de vaccinatiestrategie.
De vaccinatie kan gewoon worden geregistreerd in uw eigen HIS. Als de gevaccineerde daar toestemming voor heeft gegeven, kunnen bepaalde vaccinatiegegevens doorgegeven worden aan het centraal register van het RIVM.

Dat ligt aan uw situatie. Heeft u een server in de praktijk staan (en dus geen gebruik van een HIS in de cloud)? Dan moet u uw HIS zelf (laten) updaten om de aanpassingen voor de coronavaccinatie in gebruik te nemen. Houd hiervoor de berichtgeving van uw eigen HIS-leverancier in de gaten. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met uw HIS-leverancier.

Wordt uw HIS bij de HIS-leverancier gehost, dan hoeft u niets te ondernemen. De update wordt door uw leverancier automatisch voor u geregeld.

Het RIVM heeft een centrale registratie opgezet (CIMS) om gegevens over gevaccineerden te kunnen bijhouden. Het RIVM geeft aan dat door deze centrale registratie de veiligheid beter te garanderen is  en de effectiviteit van de vaccins beter kan worden onderzocht. Gevaccineerden worden alleen in dit centrale register opgenomen als zij daarvoor toestemming geven. Meer informatie over het register vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Deze werkwijze is binnen de regels van het medisch beroepsgeheim en de AVG. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigd.

Als de patiënt die u vaccineert daar toestemming voor geeft, geeft u bij registratie in uw HIS aan dat er toestemming is voor uitwisseling met het centraal register. De koppeling tussen uw HIS en het centraal register is voor u geregeld, daar heeft u zelf niets extra’s voor te ondernemen.

Het registreren van de covid-vaccinaties die u uitvoert, verloopt wat anders dan u gewend bent vanuit de griepprikken. Bij deze vaccinaties moet namelijk ook geregistreerd worden of de gevaccineerde patiënt toestemming heeft gegeven voor uitwisseling met het RIVM-systeem CIMS. Het is belangrijk dat de vaccinaties kort na vaccinatie worden geregistreerd en dat de gegevens compleet zijn. Voor uitwisseling met het RIVM is het belangrijk dat de juiste gegevens van uw praktijk bekend zijn en dat de BSN-nummers van uw patiënten gevalideerd zijn. Bekijk al onze tips voor vaccinatieregistratie.

De overheid geeft sinds 24 juni 2021 test- en vaccinatiebewijzen uit, voor binnenlands en Europees gebruik. Sinds 1 juli kunnen deze bewijzen worden gebruikt om te reizen binnen de EU. De meeste mensen kunnen dit bewijs zelf verkrijgen via de CoronaCheck.

Als iemand geen DigiD heeft of niet digitaalvaardig is, dan kan deze persoon bellen met de centrale helpdesk van de overheid, die dan een bewijs kunnen printen en opsturen.
In uitzonderingsgevallen zullen mensen voor een vaccinatiebewijs aankloppen bij de zorgverlener die hen heeft gevaccineerd, dus ook bij u als huisarts. Als huisarts heeft u hiermee te maken als patiënten die u heeft gevaccineerd niet in het RIVM-register staan.

Op 1 juli lanceert de overheid een webportaal HKVI, waarmee vaccinatie-uitvoerders een bewijs van volledige vaccinatie kunnen aanmaken specifiek voor die patiënten die daar niet via de CoronaCheck zelf aan kunnen komen.

Lees dit bericht om daar meer over te weten te komen.

Financiële zaken

Voor vaccinatie van niet-mobiele thuiswonende patiënten: 90,16 euro per gezette vaccinatie. Declaratie via SNPG.

Voor vaccinatie van patiënten in kleinschalige woonvormen/instellingen zonder eigen medische dienst: 41,35 euro per gezette vaccinatie. Declaratie via GGD.

Voor eerste of tweede vaccinatie van uw eigen patiënten: 21,- euro per gezette vaccinatie. Declaratie via SNPG.

Voor werkzaamheden op GGD vaccinatielocatie of vaccinatie van mobiele patiënten i.p.v. de GGD: hiervoor maakt u afspraken met de betreffende GGD, omdat u dan als ware ‘onderaannemer’ bent van de GGD en met hen een overeenkomst aangaat.

Bekijk ook de factsheet met alle informatie

In totaal krijgen huisartsenpraktijken in 2021 een vergoeding van €2,54 per ingeschreven patiënt op naam, als tegemoetkoming voor de tijd en kosten die zijn gaan zitten in extra werkzaamheden en patiëntenvoorlichting, zoals het selecteren en uitnodigen van patiënten waarbij een ander (mobiele HAP-team, GGD of Thuisvaccinatie.nl) de vaccinatie uitvoert.

In zomer 2021 was het al mogelijk om hiervan €2 per ingeschreven patiënt te declareren. De laatst toegevoegde €0,54 per ingeschreven patiënt is pas in de winter van 2021 afgesproken. Declaratiemogelijkheid daarvan volgt begin 2022.

Algemeen

Nieuwe informatie over de vaccins en de hoeveelheden leiden er geregeld toe dat de overheid de vaccinatiestrategie wijzigt of bijstuurt. De laatste stand van zaken en planning vindt u hier: Volgorde van vaccinatie tegen het coronavirus | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Op coronavaccinatie.nl is allerlei overheidsinformatie terug te vinden over vaccinatie.

Over de boostervaccinatie:
Praatplaat met eenvoudige uitleg) in Nederlands en in Engels, Arabisch, Turks en Pools.
Informatie over de boostervaccinatie (inclusief de praatplaat) in het Engels is te vinden op government.nl

Voor mensen die twijfelen over covid-vaccinatie:
Vanuit de overheid: de website overvaccineren.nl
Vanuit artsen: de website twijfeltelefoon.nl

Meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie over de COVID-vaccinaties? Bekijk dan ons thema COVID-vaccinatie.

Of bekijk de veelgestelde vragen over het coronavirus