ACM

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 15:06
ACM
In dit dossier vindt u informatie over de acties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) in de huisartsensector. Op 17 december 2015 heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan in deze zaak, die sinds april 2010 liep. Daarbij is de LHV volledig vrijgesproken van enige overtreding van de mededingingswet. De boete die de ACM in een eerdere fase aan de LHV had opgelegd, is daarmee ook geschrapt. Hieronder vindt u meer informatie over deze zaak.
 • 2010 april De ACM deed een inval bij de kantoren van de LHV omdat zij vermoedde dat de LHV de mededingingswet overtrad.
  2011 december De ACM legde de LHV een boete op van 7,7 miljoen euro en een persoonlijke boete voor twee LHV-functionarissen, omdat de LHV de Mededingingswet zou hebben overtreden (door huisartsen aan te zetten om toetreding van nieuwe huisartsen te belemmeren). Verder werd tijdens het ACM-onderzoek een zegel van een kamer verbroken door een bewaker die 's nachts de deur opende. Ook hiervoor werd de LHV een boete opgelegd.

  Boete voor vermeende overtreding Mededingingswet

  2013 januari De LHV is tegen de boete van de ACM voor vermeend belemmeren van markttoetreding in beroep gegaan. Eerst is dat gedaan door bezwaar aan te tekenen bij de ACM zelf. In januari 2013 is de zaak, zoals de ACM wettelijk verplicht is, onderzocht door een onafhankelijke, externe adviescommissie.
  2013 maart De onafhankelijke commissie meldde haar oordeel aan de ACM, namelijk dat de LHV de mededingingswet niet heeft overtreden. De commissie heeft de ACM geadviseerd om de boete ongedaan te maken.
  2014 februari Pas in februari 2014 heeft de ACM het advies van de commissie openbaar gemaakt en bekendgemaakt dat zij het advies naast zich neerlegt. De ACM gaf aan te volharden in haar oorspronkelijke besluit. Daarbij heeft zij wel het boetebedrag verlaagd van 7,7 miljoen naar 5,9 miljoen euro en de persoonlijke boete voor twee functionarissen geschrapt.
  2015 december De LHV is in beroep gegaan bij de rechtbank tegen dit besluit van de ACM. Op 17 december 2015 heeft de rechtbank van Rotterdam uitspraak gedaan in deze zaak. De rechtbank heeft geoordeeld dat de LHV de mededingingswet niet heeft overtreden. Daarmee is ook de opgelegde miljoenenboete geschrapt.

  Boete voor zegelverbreking

  2012 juni De LHV is in beroep gegaan bij de rechtbank tegen de boete voor zegelverbreking door de bewaker. De rechter heeft daarop in juni 2012 de boete verlaagd naar 23.000 euro.
  2014 juni Tegen die uitspraak is de LHV in beroep gegaan, omdat zij zich niet verantwoordelijk acht voor het handelen van de betreffende bewaker. In juni 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in deze zaak. Het CBb oordeelde dat de LHV niets te verwijten valt en heeft de volledige boete geschrapt. De ACM kon niet in beroep tegen deze uitspraak.
 • Op 16 december 2015 heeft de ACM bekendgemaakt het Toezeggingsbesluit in te trekken. Het Toezeggingsbesluit gold sinds 2012 voor LHV-bestuurders en -medewerkers.

  De ACM was in 2012 gekomen met een Toezeggingsbesluit voor de LHV, omdat zij gegarandeerd wilde hebben dat er niet collectief zou worden onderhandeld. Het Toezeggingsbesluit droeg een aantal verplichtingen met zich mee:

  • op het gebied van compliance (zoals informatievoorziening richting huisartsen en nascholing van bureaumedewerkers en bestuurders over de Mededingingswet);
  • en met betrekking tot het registreren van contacten waarbij er een ‘onderhandelingsrisico’ is, zoals overleggen met verzekeraars.

  Alle landelijke bestuurders, bestuurders van de 23 huisartsenkringen en bureaumedewerkers - ook die na ingang van het besluit toetraden tot de LHV - moesten zich aan deze verplichtingen houden.

  De LHV is blij met de beslissing van de ACM om het Toezeggingsbesluit in te trekken.

 • Meer informatie over wat de LHV vindt van de Mededingingswet en de huisartsenzorg vindt u in het dossier Mededinging.

Stel uw vraag

Aimée de Heij

Aimée de Heij

085 04 80 076