Voor een gezonde huisartsenzorg
 
 

Vrije artsenkeuze

Laatst bijgewerkt: 30/11/2017 - 11:46
Dossier Vrije artsenkeuze
Vrije artsenkeuze is belangrijk voor patiënten én huisartsen. Volgens een wetsvoorstel uit 2014 zou artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aangepast worden en zou de vrije artsenkeuze ingeperkt worden. Dankzij inzet van onder andere de LHV is de vrije artsenkeuze voor huisartsen en andere zorgverleners gebleven. Op deze pagina leest u waarom de LHV nog steeds tegen beperking van vrije artsenkeuze is en welke acties genomen zijn om de inperking van de vrije artsenkeuze te voorkomen.

Lees meer

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat zorgverzekeraars verplicht zijn om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden en om door niet-gecontracteerde aanbieders verleende zorg (deels) te vergoeden. Met een wetswijziging wilde minister Schippers (VWS) in 2014 deze verplichting schrappen. Zorgverzekeraars zouden hierdoor zelf de vrijheid krijgen om te bepalen wat wordt vergoed. Zij zouden daarmee zelfs kunnen besluiten helemaal niets te vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Gelukkig heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel eind 2014 verworpen en blijft de vrije artsenkeuze behouden.

Waarom de LHV tegen inperking van vrije artsenkeuze is, hebben wij in 2014 in een position paper aan de Eerste Kamer laten weten. Deze argumenten zijn nog steeds van kracht. Bekijk de argumenten tegen beperking van vrije artsenkeuze.

Wetsvoorstel verworpen - van begin tot eind

16 december 2014
De Eerste Kamer verwerpt tegen alle verwachtingen in het wetsvoorstel over artikel 13 Zorgverzekeringswet.

8 december 2014
De plenaire behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer is, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, voorzien voor 8 en/of 9 december 2014.

27 oktober 2014 – Advies Raad van State
De Raad van State brengt haar advies uit over de vrije artsenkeuze. Volgens de raad vormt Europese wetgeving geen belemmering voor de verandering van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. De LHV heeft in het kader van toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg nog steeds grote bezwaren tegen de verandering van artikel 13. Zorgen die de LHV in een position paper met de Eerste Kamer heeft gedeeld, waar het wetsvoorstel nu voorligt.

1 oktober 2014
De Eerste Kamer vraagt om een advies van de Raad van State. Raad van State is gevraagd te kijken hoe het voorgestelde artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zich verhoudt tot de Europese wetgeving, bijvoorbeeld over grensoverschrijdende gezondheidszorg.

30 september 2014 – LHV position paper naar Eerste Kamer
De LHV stuurt een position paper naar de Eerste Kamer als input voor de schriftelijke vragenronde. Hierin staan de grote bezwaren die de artsenorganisatie nog steeds heeft. Want ondanks de verbeteringen die werden doorgevoerd (de eerstelijnszorg valt buiten de werking van Artikel 13) heeft de LHV in het kader van toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg nog steeds grote bezwaren. De LHV maakt zich er met name sterk voor dat huisartsen onbelemmerd kunnen blijven doorverwijzen naar andere zorgverleners. Bovendien moeten zorgverzekeraars volgens de LHV verplicht openheid geven over hun inkoopcriteria. Zorgverzekeraars zijn tot op heden onvoldoende in staat om kwaliteit te beoordelen en op basis hiervan in te kopen.

24 juni 2014 – Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel
De Tweede Kamer stemt in met de wijziging van Artikel 13 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben, kamerstuknummer 33362).

16 - 20 juni 2014
Deze week debatteerde de Tweede Kamer over Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Naar verwachting wordt volgende week over het onderwerp gestemd. Daarnaast organiseerden CDA, SP en GroenLinks  een alternatieve hoorzitting over het onderwerp. De LHV nam hier aan deel en heeft nogmaals duidelijk haar bezwaren voor het voetlicht gebracht. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u hiervan op de hoogte.

5 juni 2014: akkoord VVD, PvdA, D66, CU en SGP
De 5 partijen spreken af dat de eerstelijnszorg is uitgezonderd van de wijzigingen. Het gaat hierbij om de huisartsenzorg, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, verloskundige zorg, kraamzorg, wijkverpleegkundige zorg, farmaceutische zorg geleverd door de apotheek, mondzorg met uitzondering van de specialistische tandheelkundige zorg, oefentherapie en diëtetische zorg.

5 juni 2014: Amendement SP 
Een amendement door SP dat regelt dat de door de zorgverzekeraar vastgestelde vergoeding niet dermate gering mag zijn dat dit een feitelijke hinderpaal oplevert voor de verzekerde om voor een andere aanbieder te kiezen.

April - juni 2014: VVD, PvdA, D66, CU en SGP voeren overleg over aanpassing artikel 13 Zvw

1 juni 2014: Tweede nader verslag
De Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS stellen nogmaals schriftelijke vragen aan de minister van VWS.

  • LHV spreekt gedurende het hele politieke traject geregeld met Tweede Kamerleden om bezwaren onder de aandacht te brengen en levert inbreng.

7 mei 2014: Tweede nota van wijziging
In deze nota van wijziging wordt de inzet van een PGB in de Zorgverzekeringswet geregeld.

December 2013: Wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling (Tweede Kamerdebat)

26 november 2013: Amendement PvdA 
Een amendement van PvdA over informatieverplichtingen aan de verzekerde.

20 november 2013: Antwoorden van de minister op nader verslag 
De minister van VWS antwoordt op alle vragen die de LHV en KNMG naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

2 september 2013: Nader verslag wetsvoorstel: 
Tweede schriftelijke vragenronde door de Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS

  • De LHV stuurt uitgebreide brief naar de Vaste Kamercommissie van VWS van de Tweede Kamer ten behoeve van nader verslag waarin we nogmaals onze zorgen uiten. De Vaste Kamercommissie van VWS vraagt aan de minister van VWS om integraal te antwoorden op de vragen van de LHV en KNMG. (brief dd. 27-08-2013)
  • Brief KNMG artikel 13 Zorgverzekeringswet (28-08-2013) 

16 juli 2013 Bestuurlijke akkoorden medisch specialistische zorg & GGZ
Restitutiepolis blijft behouden in de basisverzekering.

3 juli 2013: Nota naar aanleiding van het verslag
De minister van VWS stuurt haar antwoorden op de schriftelijke Kamervragen naar de Tweede Kamer.

3 juli 2013: Nota van wijziging behorende bij wetsvoorstel
Zorgverzekeraars worden verplicht 6 weken voor het einde van het jaar bekend te maken welke zorgaanbieders zij gecontracteerd hebben en wat het vergoedingspercentage is van niet-gecontracteerde zorg. Tevens moeten zij ervoor zorgen dat er op redelijke termijn en afstand voldoende zorg beschikbaar is. Als zij hier niet voor zorgen moeten zij ook de door niet gecontracteerde zorgaanbieders geleverde zorg vergoeden.

Mei 2013: standpunt KNMG: 
De KNMG vindt de wetswijziging alleen acceptabel als aan drie voorwaarden wordt voldaan (optreden tegen aanmerkelijke marktmacht, minimaal drie zorgaanbieders contracteren, transparantie inkoop).

20 februari 2013: amendement SGP en ChristenUnie 
Een amendement op wetsvoorstel waarvan de strekking is dat  patiënten zelf een zorgverlener moeten kunnen blijven kiezen.

20 februari 2013: schriftelijke vragenronde over het wetsvoorstel (inbreng verslag)
Uit het verslag blijkt dat de meeste partijen kritische vragen hebben aan minister Schippers van VWS over het voornemen  dat verzekeraars straks alleen gecontracteerde zorg hoeven te vergoeden.

14 februari 2013: 
Een debat in de Tweede Kamer wordt uitgesteld wegens ziekte minister van VWS.

29 oktober 2012 Regeerakkoord Rutte II: 
In het regeerakkoord is het volgende opgenomen: Concentratie van voorzieningen zorgt vaak voor een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Verzekeraars zijn er verantwoordelijk voor dat dit doel bereikt wordt, door selectiever te contracteren op basis van heldere kwaliteitscriteria. Daarom wordt de basisverzekering beperkt tot naturapolissen; de restitutiepolis gaat naar de aanvullende verzekering.

  • De LHV stuurt samen met de beroeps- en brancheorganisaties uit de eerste lijn (NMT, KNMP, KNGF, KNOV, LVE,  Actiz) een kritische brief naar de Tweede Kamer over welke consequenties het afschaffen van artikel 13 heeft voor patiënten. 
  • De LHV stuurt binnen de federatie KNMG aan op een heldere stellingname met betrekking tot afschaffen artikel 13

10 september 2012: Minister Schippers (VWS) stuurt wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
In 2012 stelde minister Edith Schippers (VVD) van VWS  voor om artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet te verwijderen. Verzekeraars moeten nu nog driekwart van de kosten vergoeden die zijn gemaakt bij een niet-aangesloten dienstverlener, maar dit hoeft dan straks niet meer.