Voor en door huisartsen
 
 

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 13/06/2019 - 08:40
Dossier ouderenzorg
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meeste kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.

De zorg die u als huisarts levert, hangt af van de woonsituatie van de oudere patiënt. Woont de patiënt thuis of in een instelling? Vindt er Wlz-behandeling plaats in de instelling? En heeft de patiënt een Wlz-indicatie?

Gebruik het schema Huisartsenzorg voor ouderen, per woonsituatie.

Lees meer

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige en de huisarts zijn samen de spil in de care en de cure voor de ouderen in de thuissituatie. De wijkverpleegkundige coördineert de benodigde zorg, stemt dit af met huisarts en andere hulpverleners en is de schakel met het sociale wijkteam van de gemeente.

Specialist ouderengeneeskunde

Bij patiënten met een complexe zorgbehoefte kan het zijn dat de specialist ouderengeneeskunde (SO) de eerst aangewezen persoon is om als medebehandelaar de benodigde extra zorg te leveren. Voor huisartsen is het cruciaal dat de toegankelijkheid van de SO verbetert zodat deze makkelijker kan worden ingezet.

Voor mensen met een Wlz-indicatie wordt de inzet van de specialist ouderengeneeskunde betaald uit de Wlz. Voor de resterende, hele grote, groep kwetsbare ouderen in de thuissituatie wordt de specialist ouderengeneeskunde tot 1 januari 2020 gefinancierd vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling. Vanaf 1 januari 2020 krijgt de specialist ouderengeneeskunde een betaaltitel in de Zvw. Dat betekent dat vanaf dat moment deze zorg onderdeel wordt van het basispakket. Voor deze zorg blijft wel het eigen risico gelden.

Meer over de samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde

Kaderhuisartsen

Kaderhuisartsen spelen in het opzetten van goede ouderenzorg een belangrijke rol. Alle kaderhuisartsen staan in het CHBB-register, zodat u gemakkelijk een kaderhuisarts in uw regio kunt vinden voor advies.

Het CIZ verstrekt sinds 1 augustus 2016 nieuwe indicatiebesluiten en herindicatiebesluiten van de patiënt aan u als huisarts. Een belangrijke verbetering, waardoor u weet op welke zorg uw patiënten recht hebben en welke tarieven u mag declareren. Deze verandering is het resultaat van afspraken tussen het CIZ, de LHV en het ministerie van VWS.

Bij het aanvragen van de indicatie wordt de patiënt gevraagd het CIZ toestemming te geven om informatie bij u als huisarts op te vragen en om het indicatiebesluit aan de eigen huisarts te verstrekken. Het CIZ brengt u via Zorgmail op de hoogte van nieuwe (her-)indicatiebesluiten.

Als huisarts bent u verplicht alle patiënten basisgeneeskundige huisartsenzorg te bieden. Daarnaast kunt u kiezen voor aanvullend of bijzonder aanbod. Het aanvullend aanbod bestaat bijvoorbeeld uit een zorgprogramma dat specifiek op ouderen is gericht en vaak door een POH wordt uitgevoerd. Eventueel bijzonder aanbod bestaat uit extra specialistische zorg die valt onder het aanbod van de specialist ouderengeneeskunde. Als u deze zorg verleent, moet u aantoonbaar competent zijn en de zorg ook in de avond-, nacht- en weekenddiensten goed hebben geregeld. In de LHV-notitie Aanbod huisartsenzorg voor ouderen staan de uitgangspunten en grenzen van de huisartsenzorg op deze 3 niveaus omschreven.

De leidraad Medische zorg voor ouderen in (kleinschalige) woonzorginstellingen staat huisartsen bij in de discussie over het leveren van zorg en helpt bij het maken van realistische afspraken met kleinschalige woonzorginstellingen. De LHV doet hierin duidelijke uitspraken over waar de huisarts wel én niet van is en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan wil de huisarts de huisartsgeneeskundige zorg kunnen bieden.

Meer over het aanbod

Stel uw vraag

Monica Terhal

Monica Terhal

085 04 80 024