Per 1 juli extra eisen aan gegevensuitwisseling in de zorg

 
Per 1 juli extra eisen aan gegevensuitwisseling in de zorg
Op 1 juli 2017 treedt een gedeelte van de “Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens” in werking. Deze nieuwe wet richt zich op elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg. De wet stelt bijvoorbeeld eisen aan de informatiebeveiliging in de huisartsenpraktijk.

De wet stelt zowel organisatorische als technische eisen aan veilige gegevensuitwisseling.

Eisen per juli 2017

Zo stelt de wet eisen aan het informeren over en toestemming vragen voor het elektronisch uitwisselen en beschikbaar stellen van gegevens.

Ook zal uw HIS goed ingericht moeten zijn voor authenticatie: identificeren welke zorgverlener toegang wil tot het systeem en met zekerheid vaststellen dat die zorgverlener ook werkelijk is wie hij zegt dat hij is. Ook moet het HIS gericht rechten voor toegang tot patiëntgegevens aan zorgverleners kunnen toekennen (autorisatie) en moet het mogelijk zijn te controleren wie toegang heeft (gehad) tot deze gegevens (logging).

Gegevensbescherming

Verder stelt de wet dat zorgverleners moeten beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze FG moet controleren of het omgaan met medische gegevens in de praktijk op een goede manier gebeurt. Momenteel is nog niet duidelijk wat de taken van deze FG precies zijn en op welk niveau deze moet worden aangesteld of te raadplegen is. Bijvoorbeeld of er per praktijk zo’n functionaris moet worden benoemd of dat dat collectief of op brancheniveau te organiseren is.

Het ministerie van VWS zal daar nog meer duidelijkheid over geven. We verwachten deze verdere uitwerking binnen enkele maanden. De LHV houdt dit scherp in de gaten en zoekt uit hoe we u hierin zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, komen we daar op terug.

Per 2020 aanvullende eisen

Enkele onderdelen van de wet gaan pas in 2020 in werking. Zo krijgt de patiënt vanaf dat moment het recht op (kosteloos) elektronische inzage in zijn dossier.

Verder moet het vanaf 2020 mogelijk zijn dat de patiënt gespecificeerde toestemming kan geven: de patiënt kan aangeven welke gegevens wel of niet door welke (categorieën van) zorgverleners waarmee er een behandelrelatie is mogen worden ingezien. Dat vereiste is op dit moment technisch nog niet mogelijk. Daarom hebben we ook bij VWS steeds aangegeven dat deze wet nog niet uitvoerbaar is. Het Ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt om de wet nader uit te leggen.