130 miljoen BEZUINIGING: minister steekt stok tussen eigen spaken

 
Hoewel pas vrijdag definitief uitsluitsel komt, is het nu al vrijwel zeker dat de minister circa 130 miljoen euro op de huisartsenzorg wil bezuinigen. De LHV heeft hiervan met verbijstering en grote bezorgdheid kennis genomen. Verbijstering omdat de overschrijding van het kader huisartsenzorg verwaarloosbaar klein is en er vanuit dat oogpunt geen motief voor een bezuiniging is. Bezorgdheid omdat de maatregel onherroepelijk ten koste gaat van de patiënt en averechts zal uitpakken: juist een sterke eerste lijn helpt de kosten van de zorg in de hand te houden en bezuinigingen daarop zullen de kosten elders onevenredig doen toenemen.

Betrouwbare bronnen hebben de LHV bevestigd dat de minister voornemens is 130 miljoen euro op de huisartsenzorg te gaan bezuinigen. Dat komt neer op ongeveer 20.000 euro per normpraktijk. Hoewel de LHV pas vrijdagochtend in een gesprek op het ministerie daarvan de bevestiging moet krijgen, zijn de signalen zo geloofwaardig dat van de genoemde ingreep moet worden uitgegaan.

Verbijstering
De eerste reactie van de LHV is er een van verbijstering. De kosten van de huisartsenzorg zijn de afgelopen jaren met slechts enkele procenten gestegen. En de huisartszorg biedt al heel veel zorg tegen hele lage kosten. Alle praktijken tezamen met hun bijna 100 miljoen consulten per jaar nemen slechts 3,5% voor hun rekening van het Budgettair Kader Zorg.
De tegenvaller zoals genoemd in de Voorjaarsnota bedraagt slechts 45 miljoen euro. Er is vanuit budgettair oogpunt dus geen aanleiding om 130 miljoen te gaan bezuinigen. De voorgenomen bezuiniging is een factor drie hoger dan de overschrijding!

Bezorgdheid
Maar er is vooral ook reden tot grote bezorgdheid. De afgelopen jaren heeft de huisartsenzorg enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit de wetenschap dat een sterke eerste lijn zich dubbel en dwars terugverdient door kosten in de tweede lijn te voorkomen, hebben de huisartsen veel extra taken erbij genomen. Ingrepen die voorheen uitsluitend in het ziekenhuis werden gedaan, zijn grootschalig opgepakt. Daar waar vroeger diabeten en andere patiënten met chronische aandoeningen aangewezen waren op het ziekenhuis, worden die nu in de huisartsenvoorziening behandeld. Daarvoor zijn in een paar jaar tijd door de huisartsen talrijke ketenzorgorganisaties uit de grond gestampt. Deze positieve ontwikkelingen worden nu sterk geremd en zullen zelfs ten dele moeten worden teruggedraaid.

Patiënt de dupe
Linksom of rechtsom zullen de huisartsen hun kosten moeten gaan verlagen met 20.000 euro per praktijk. Dat betekent vooral dat er met minder personeel zal moeten worden gewerkt. Daardoor zal er minder tijd voor de patiënt overblijven, er zal meer moeten worden doorverwezen naar het ziekenhuis en andere zorgverleners, het serviceniveau zal te lijden krijgen en wachttijden zijn niet uit te sluiten. Alleen al door deze factoren zal de patiënt de bezuiniging aan den lijve gaan ondervinden. Dat daarnaast de kwaliteit eronder te lijden kan krijgen, spreekt voor zich.

Averechts
De maatregel zal macro-financieel volkomen averechts gaan uitpakken. De eerste lijn wordt immers verzwakt in plaats van versterkt, waardoor de patiënt sneller in de tweede lijn terecht zal komen. Onder de streep zullen de zorgkosten dus hóger worden. Dat vertaalt zich onvermijdelijk in een hogere ziektekostenpremie.

Minister handelt tegen haar eigen beleid in
Opvallend is dat de minister tegen haar eigen beleid in handelt. Zij steekt een stok tussen de eigen spaken:

  • De minister wil meer zorg in de buurt, maar lokt doorverwijzingen uit.
  • De minister wil een sterke eerste lijn, maar verzwakt de motor daarvan: de huisartsenzorg.
  • De minister wil meer service voor de patiënt, maar maakt dat onmogelijk.
  • De minister wil innovatie en ondernemerszin, maar ontmoedigt dat door de kraan dicht te draaien.
  • De minister wil kostenbeheersing, maar ondermijnt de kracht van de poortwachtersrol van de huisarts.

De minister is dus penny wise & pound foolish en haar voornemen zal als een boomerang op haar terugslaan. LHV legt zich er niet bij neer. 

De huisartsenzorg kan de problemen in de zorg juist helpen oplossen. Daarom kan en mag het niet zo zijn dat de maatregel van de minister wordt doorgevoerd. Op weg naar de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer in november, zal de LHV met kracht de maatregel bestrijden. Daarover is gisteren al overleg geweest met de voltallige Ledenraad. De minister moet worden gestopt. De maatregel die zij wil gaan nemen is niet alleen unfair, maar vooral schadelijk voor de maatschappij in het algemeen en de patiënt in het bijzonder.