Aan de slag met verandering ANW-zorg

 
Aan de slag met verandering ANW-zorg
De LHV is samen met InEen en andere huisartsenorganisaties voortvarend aan de slag om de organisatie van de ANW-huisartsenzorg te veranderen. In november liet een grote meerderheid van de huisartsen in een enquête weten de werkdruk op de post te hoog te vinden. Veranderingen zijn nodig om draagvlak voor het invullen van de 24/7 huisartsenzorg te behouden. Verdere analyse van de enquête en gesprekken in het land laten duidelijk zien waar de problemen en de mogelijke oplossingen zitten.

Uit de enquête, de meer dan 1400 opmerkingen en suggesties, gesprekken in het land en debatavonden, komt een top-5 naar voren aan oplossingsrichtingen:

  1. Verbeter het instroommanagement (triage). Door naar de kwaliteit van de systemen te kijken en ook naar de kwaliteit van de triage collega’s. Mogen zij voldoende zelf afwegingen maken? Hoe zorgen we dat patiënten de spoedpost weer voor spoed gebruiken en hoe bewaken we het aanbod huisartsenzorg?
  2. Verantwoordelijkheidsverdeling van de diensten. Hoort de verantwoordelijkheid voor diensten bij de praktijkhouders, of moet deze breder worden gedeeld? En wat zou de rol kunnen zijn van de SEH in de 24/7 huisartsenzorg?
  3. Taakverdeling binnen de post en binnen de keten. Is er voldoende en goed geschoold ondersteunend personeel aanwezig? En zijn ketenpartners gedurende ANW-uren voldoende bereikbaar? Bijvoorbeeld als het gaat om oudere of psychiatrische patiënten?
  4. Bereikbaarheid dagzorg. Betere bereikbaarheid overdag kan de druk op de post verlagen. Moet het dagvenster verbreed worden of is een weekend of avondspreekuur de oplossing? Helpt het verkleinen van het aantal patiënten per normpraktijk en het vergroten van het aantal praktijkhouders?
  5. Financiën. Sluiten de ANW-tarieven nog aan bij de praktijk? En moet er een compensatie komen voor huisartsen die na een nachtdienst de praktijk moeten laten waarnemen?

“Collega’s uit het hele land hebben hun ideeën voor een toekomstbestendige ANW met ons gedeeld. Daar komt deze top 5 uit naar voren. De totale lijst is vele malen groter. Bovendien zitten er veel creatieve suggesties bij die we goed willen beoordelen op nut en haalbaarheid. Bijvoorbeeld de suggestie om diensten in blokken te doen. Als huisarts doe je dan in één of twee weken per jaar al je nachten. Waardoor je hier in de dagpraktijk beter rekening mee kunt houden”, aldus Carin Littooij, LHV-bestuurslid.

Verdiepen enquête uitkomsten

De afgelopen weken heeft de LHV verder ingezoomd op de enquête-uitkomsten. Spelen ervaringsjaren mee in de uitkomsten? Zijn er verschillen tussen huisartsen die wel/geen diensten verkopen en zij die de werkdruk wel/niet als probleem ervaren? Het blijkt dat huisartsen ongeacht hun leeftijd, ervaring of achtergrond (praktijkhouder, waarnemer etc) dezelfde werkdruk melden. Wel zijn er grote verschillen in hoe zij de werkdruk ervaren. De ene huisarts ziet die werkdruk als probleem en de andere niet. Een belangrijke vervolgstap is het achterhalen wat huisartsen positiever of negatiever maakt.

Factsheet

In de gesprekken met huisartsen en tijdens bijeenkomsten in het land over de ANW, blijkt dat er soms onduidelijkheden zijn over hoe de ANW bekostigd is en hoe het zit met de herregistratie-eisen. Daarom hebben wij een korte factsheet gemaakt met de belangrijkste feiten op een rij.

Hoe nu verder

De LHV-ledenraad heeft half december uitgebreid gediscussieerd over de oplossingsrichtingen die uit de enquête komen. Volgende stap is te kijken naar regionale verschillen. Iedere huisartsenkring ontvangt in januari de enquête-uitkomsten van zijn leden om hier tijdens de kringledenraden in januari over door te kunnen praten. Deze regionale informatie is essentieel, omdat een deel van de problemen op landelijk niveau aangepakt kunnen worden, en een deel om regionaal maatwerk vraagt. In februari staan de oplossingsscenario’s op de agenda van de LHV-ledenraad, waarna een aantal bijeenkomsten in het land worden georganiseerd over de uitkomsten.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Veelgestelde vragen over de ANW-zorg115.67 KB