Afstemming met huisartsen belangrijk in opschalen poliklinische zorg

 
Afstemming met huisartsen belangrijk in opschalen poliklinische zorg
De ziekenhuizen zijn begonnen de poliklinische non-covidzorg weer op te starten dan wel op te schalen. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een handreiking gepubliceerd met praktische adviezen voor het opschalen. Deze handreiking bevat ook suggesties voor werkafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten.

De toenemende beschikbaarheid van poliklinische zorg raakt ook de huisartsenzorg. Om te zorgen dat de adviezen goed aansluiten bij de zorgverlening in de huisartsenpraktijk, hebben LHV en NHG input geleverd op deze handreiking.

In de afgelopen periode heeft de acute zorg in het overgrote deel van de gevallen wel doorgang kunnen vinden. De handreiking richt zich daarom met name op de semi-acute poliklinische zorg.

Per regio en locatie zal verschillen in welke mate en op welke manier wordt opgeschaald. Het is dus belangrijk dat hier regionaal over wordt afgestemd en gecommuniceerd, ook naar en met huisartsen.

Afstemming tussen huisartsen en tweede lijn

Net als de ziekenhuizen, zijn ook de huisartsenpraktijken bezig met aanpassingen om de non-covid-zorg binnen de mogelijkheden zo veilig mogelijk te kunnen bieden. De LHV heeft daarvoor ook praktische tips voor huisartsen opgesteld. Juist in deze herstartfase is het extra belangrijk dat huisartsen en medisch specialisten laagdrempelig kunnen overleggen over de verwijzing en samenwerken.

In de handreiking worden enkele suggesties gedaan aan ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, om dat contact te stimuleren:

  1. Een of meerdere extra telefoonnummers aanbieden voor laagdrempelig intercollegiaal overleg;
  2. Gebruik van online verwijs/triageplatforms voor aanmelding en laagdrempelig overleg;
  3. Vaste momenten afspreken waarop verwijzers telefonisch contact op kunnen nemen met de (voor een vakgebied dienstdoende) medisch specialist, bijvoorbeeld een vast inbelspreekuur voor alle huisartsen in de regio om nieuwe casussen voor te leggen.

Download de handreiking hier 

De Handreiking voor het opstarten van poliklinische non-covid zorg is opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Patiëntenfederatie Nederland.