Agenda voor de Zorg: Investeer in vernieuwende zorg

 
Investeer in vernieuwende zorg. Dat is de oproep van een grote groep zorgpartijen waar de LHV onderdeel van is, aan een nieuw kabinet. De zorgpartijen zijn verenigd in de Agenda voor de Zorg en willen de vernieuwing in de zorg onder meer bereiken door actievere betrokkenheid van patiënten en meer inzet van innovatie en digitale zorg. In dit bericht alle onderdelen van de oproep die maandag 20 maart gepresenteerd is op een rij.

Presentatie van Agenda van de Zorg, met eerste rechts van het midden LHV-voorzitter Ella KalsbeekDe Agenda voor de Zorg wil vernieuwing in de zorg bereiken door:

  • een actievere betrokkenheid van patiënten;
  • meer inzet van innovatie en digitale zorg;
  • meer goed opgeleide zorgverleners;
  • een preventieakkoord;
  • samenhangende afspraken over de kwaliteit en financiële kaders;
  • minder regels.

Deze punten worden toegelicht in onderstaande video:

 

"In 2012 presenteerden we een ambitieuze agenda", vertelt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Agenda voor de Zorg. "Sindsdien zijn veel maatregelen genomen om Nederlanders toegang te kunnen blijven geven tot goede en betaalbare zorg. Ook is het duidelijk zichtbaar dat de organisatie van de zorg verandert, met name in de wijk. De zorg staat allesbehalve stil. Juist daarom is het nu van belang dat de energie niet gaat naar systeemveranderingen, maar naar het verbeteren van de zorg. Daarvoor zijn investeringen in vernieuwende zorg van levensbelang. En dat kan bij uitstek binnen ons gezondheidszorgstelsel."

Actieve betrokkenheid patiënt

Patiënten worden in de plannen van de Agenda voor de Zorg actief betrokken in de zorg door de juiste informatie te geven, waardoor zij veel beter de regie kunnen nemen. Ook worden patiënten betrokken bij innovaties en wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling dat patiënten toegang krijgen tot hun medische data en dat ze worden ondersteund bij e-health-toepassingen. De zorgpartijen vragen de overheid daarom ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is hoe je verantwoording aflegt over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het kan simpeler, zoals het instellen van 1 loket voor burgers die hulp nodig hebben.

Preventie

De 16 partijen van de Agenda voor de Zorg willen een preventieakkoord tussen de ministeries van VWS, SZW, gemeenten, de sociale partners en de partijen in de zorg en ondersteuning. Te denken valt aan activiteiten om gezondheid te bevorderen en een rookvrije generatie werkelijkheid te laten worden.

Samenhangende afspraken

Samenhang tussen convenanten en reële financiële macro-kaders zijn van groot belang. Partijen zullen zich daarom inspannen om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren: goed, sneller, dichterbij en waar mogelijk goedkoper.

Inzetten op innovatie en digitale zorg

Investeren in vernieuwde zorg en preventie via een gezamenlijke innovatieagenda, dat is de wens van de partijen van de Agenda voor de Zorg. Ook moet er een e-health-snelweg komen om data-uitwisseling makkelijker te maken als basis voor digitale zorg.

Voorkom personeelstekorten

Er moeten voldoende opleidingsplaatsen en stageplaatsen komen en er zijn investeringen nodig om zorgprofessionals aan te trekken en vast te houden. Investeringen op dit gebied zijn noodzakelijk om het dreigend tekort van gespecialiseerde zorgverleners het hoofd te kunnen bieden. De zorgpartijen pleiten voor het opheffen van de negatieve effecten van de flexwet.

Minder regels

Het verminderen van regels in de zorg blijft een belangrijk thema. Er is volgens de Agenda voor de Zorg een actieagenda nodig die het verminderen van onnodige regels in gang zet en houdt. Dat komt het beperkt en uitsluitend zinvol registreren van de patiëntenzorg ten goede. Zorgpartijen moeten daarom zelf kunnen werken aan de vereenvoudiging van registratietrajecten. Vertrouwen van politiek en toezichthouders is hierbij een onmisbaar element. Tot slot vraagt de uitvoering van deze Agenda voor de Zorg een stabiele bekostiging en financiering met ruimte voor maatwerk.

Het is de tweede keer dat de zorgpartijen een gezamenlijke agenda opstellen. In 2012 vormde de agenda een belangrijke basis voor het kabinetsbeleid. De Agenda voor de Zorg is een brede coalitie van patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars.