Antwoorden op ledenvragen over klachtenwet Wkkgz

 
Antwoorden op ledenvragen over klachtenwet Wkkgz
De huidige klachtencommissies voor de huisartsenzorg verdwijnen met ingang van 2017 door de invoering van de nieuwe klachtenwet Wkkgz. De LHV ontvangt regelmatig vragen van haar leden over de Wkkgz. We hebben voor u de meest gestelde vragen verzameld en geven u in dit bericht de antwoorden.

Algemeen

1. Welke verplichtingen brengt het onderdeel kwaliteit met zich mee?

Het kwaliteitsdeel van de Wkkgz vraagt u aan onderstaande gestelde eisen te voldoen:

  • vergewisplicht - nagaan van de antecedenten van nieuwe medewerkers in de huisartsenpraktijk
  • meldplicht bij IGZ in geval van ontslag wegens disfunctioneren
  • meldplicht bij IGZ in geval van geweld in de zorgrelatie
  • informatieplicht aan patiënten over incidenten
  • recht op keuze-informatie patiënten
  • verplichte procedure voor het veilig melden van incidenten (VIM).

2. Welke verplichtingen brengt het onderdeel klachtrecht met zich mee?

Als huisarts moet u vanaf 1 januari 2017 voldoen aan 3 verplichtingen: u moet een klachtenfunctionaris aanstellen, beschikken over een klachtenregeling en u moet zijn aangesloten bij een geschilleninstantie die door het ministerie van VWS is erkend.

Bent u waarnemer? Ook dan moet u zich zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. De LHV heeft met de ministeries van VWS en Financiën en de Belastingdienst afgesproken dat u als waarnemer de procedures van de praktijk waar u werkt kunt volgen. Het gaat hierbij om de klachtenregeling, klachtenfunctionaris, de Veilig Incident Melden-procedure en de calamiteitenmelding bij de IGZ.

Bent u in dienst van een gezondheidscentrum of andere huisarts? Dan bent u volgens de wet een werknemer en hoeft u zich niet zelfstandig aan te melden bij een landelijke geschilleninstantie.

Aan de verplichtingen voldoen

1. Hoe kan ik bij een geschilleninstantie aansluiten?

LHV-leden hebben dit najaar een brief ontvangen waarmee zij zich eenvoudig digitaal kunnen aanmelden bij de door VWS erkende Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Leden van de LHV krijgen 10 procent korting op de jaarlijkse kosten. Niet-LHV-leden kunnen zich ook bij de SKGE aansluiten. Er is sprake van een all-in tarief; de behandeling van geschillen - wanneer redelijk in aantal - is inbegrepen in het tarief. Als u zich niet voor 1 januari aanmeldt bij een geschilleninstantie (met uitzondering van huisartsen in dienstverband), kan de inspectie een boete opleggen. Aanmelden kan rechtstreeks bij www.skge.nl.

2. Hoeveel kost de aansluiting bij de landelijke geschilleninstantie SKGE?

U heeft als huisarts de keuze om alleen aan de geschilleninstantie deel te nemen of om tegelijkertijd gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. In het kader van de Wkkgz moet u in ieder geval over beiden beschikken. De tarieven voor 2017 zijn:

Geschilleninstantie
LHV-lid: 120 euro
Niet-LHV-lid: 130 euro

Geschilleninstantie en klachtenfunctionaris
LHV-lid: 140 euro
Niet-LHV-lid: 155 euro

Aanmelden kan rechtstreeks bij www.skge.nl

3. Hoe sluit ik aan bij een (regionale) klachtenfunctionaris?

De LHV werkt samen met InEen en de SKGE aan een landelijk dekkend netwerk van klachtenfunctionarissen. Dat netwerk bestaat deels uit klachtenfunctionarissen die nu al werkzaam zijn voor bijvoorbeeld huisartsenkringen, regio’s, gezondheidscentra en huisartsenposten en deels uit nieuwe klachtenfunctionarissen die de geschilleninstantie SKGE aanstelt. Aansluiten bij een klachtenfunctionaris kan desgewenst tegelijk met het aanmelden bij de landelijke geschilleninstantie. In dat geval hebt u een soort ‘plus-abonnement’. Aanmelden kan rechtstreeks bij www.skge.nl.

4. Hoe zorg ik voor een interne klachtenregeling?

De LHV en InEen hebben een landelijk uniforme klachtenregeling opgesteld. De regeling voldoet aan de wettelijke eisen. Iedere huisartsenvoorziening (zowel dagpraktijk, coöperatie als post) kan deze modelklachtenregeling gebruiken en voorzien van de eigen naam. De modelklachtenregeling komt eind dit jaar beschikbaar via de website van de LHV.

5. Moet ik de nieuwe regeling bekend maken bij mijn medewerkers en patiënten?

Het is van belang om alle praktijkmedewerkers voor 1 januari 2017 te informeren over de nieuwe klachtenregeling en wat die betekent voor binnenkomende klachten. Dat kan bijvoorbeeld in een (extra) teamoverleg. De Wkkgz schrijft daarnaast voor dat patiënten informatie over de klachtenregeling moeten kunnen vinden op de website van de praktijk.

Voor waarnemers

1. Moet ik me als waarnemer aansluiten bij een geschilleninstantie?

Als waarnemer moet u zich zelfstandig aansluiten bij een geschilleninstantie, zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Verder volgt u als waarnemend huisarts de interne klachtenprocedure van de praktijk waar u werkt. Deze afwijking van de formele regels is het resultaat van een gesprek dat de LHV is aangegaan met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën. De LHV vond het niet in het belang van arts en patiënt als waarnemers werken met eigen, interne procedures. 

2. Moet ik me als waarnemer zelfstandig aansluiten bij een klachtenregeling?

De Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben, te werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Volgens de Wkkgz bent u als waarnemer (zelfstandig werkende zorgverlener) ook een zorgaanbieder en moet u in principe individueel aan deze voorwaarden voldoen. Dit is echter niet in het belang van de patiënt en de zorgaanbieder. De patiënt ziet een waarnemer als horend bij de praktijk waar hij of zij werkzaam is.

De LHV heeft daarom met de ministeries van VWS en Financiën en de Belastingdienst afgesproken dat waarnemers de procedures van de praktijk waar ze werken kunnen volgen. U valt dan onder de regelingen van de opdrachtgever. Het gaat hierbij om de klachtenregeling, klachtenfunctionaris, de Veilig Incident Melden-procedure en de calamiteitenmelding bij de IGZ.

3. Wat als de opdrachtgever bij een andere regeling is aangesloten dan ik?

Dat maakt niet uit.

4. Moet ik op papier vastleggen hoe ik het heb geregeld?

Ja, u maakt afspraken met de opdrachtgever. Op die wijze kunt u ook aantonen dat en op welke manier u voldoet aan de Wkkgz-verplichtingen. In de overeenkomst van opdracht voor waarneming die de LHV verstrekt, is dit geregeld. De overeenkomsten gaan ervan uit dat de klachten worden afgewikkeld op grond van de klachtenregeling van de praktijk, voor wat betreft de geschillenregeling gaan de overeenkomsten ervan uit dat geschillen worden geregeld op grond van de eigen aansluiting van de waarnemer bij de geschilleninstantie. Voor dit laatste is gekozen omdat de geschilleninstantie ook een veroordeling kan doen in een te betalen schadevergoeding.

Tip: maak gebruik van de contractengenerator voor het opmaken van waarneemovereenkomsten.   

5. Hoe werkt het voor de dienst op de huisartsenpost?

InEen heeft voor de huisartsenposten een modelovereenkomst voor de diensten voorgelegd aan de Belastingdienst. Het wachten is op de officiële goedkeuring, maar de procedure zal hetzelfde zijn: klacht wordt afgewikkeld via de klachtenregeling van de post, geschil jegens waarnemer wordt afgewikkeld op grond van de eigen aansluiting van de waarnemer bij de geschilleninstantie.

Voor hid(ha)'s

1. Moet ik mij als huisarts in dienstverband aansluiten bij een geschilleninstantie?

Een huisarts in dienstverband hoeft zich niet individueel aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Voor de Wkkgz is de huisarts in dienstverband een werknemer, waardoor iemand onder de aansluiting valt van de opdrachtgever en gebruik maakt van de interne procedures van de opdrachtgever.

2. Wat als ik als huisarts in een gezondheidscentrum werk en daarnaast ook als waarnemer werk?

Voor dienstverband gzc geldt dat u valt onder de aansluiting van het gezondheidscentrum. Voor waarneming geldt dat er aangesloten dient te worden bij de geschilleninstantie. Inzake de klachten geldt dat de waarnemer valt onder de regeling die de opdrachtgever heeft afgesloten.

3. Ik werk als huisarts in een gezondheidscentrum. Waaraan moet ik voldoen?

Voor een dienstverband gzc geldt dat u als huisarts valt onder de regeling van het gzc. Er is geen individuele aansluiting (meer) vereist, tenzij er nog andere werkzaamheden worden verricht.

Veelvoorkomende situaties

1. Wij vormen met 4 maten een HOED en delen de inzet van het praktijkteam. Er werken hidha’s en een aios. Wat sluit aan bij onze situatie?

De maten moeten elk beschikken over een klachtenfunctionaris, die onafhankelijk en onpartijdig is. Daarnaast moet eenieder beschikken over een klachtenregeling (reglement). De assistenten, poh-ggz, hidha’s en aios vallen onder de klachtenfunctionaris en klachtenregeling van de maten. In geval van een klacht tegen één van deze werknemers is het logisch dat de klachtenfunctionaris en klachtenregeling wordt toegepast van de huisarts bij wie de patiënt staat ingeschreven.

2. Moet ik in de praktijk 1 klachtenfunctionaris hebben als we met meerdere maten zijn?

De verplichting om te beschikken over een klachtenfunctionaris rust op ieder der maten afzonderlijk.

3. Via de Praktijkaccreditatie beschikken wij al over een klachtenregeling met klachtenfunctionaris. Wat moeten we nog doen?

Er is sprake van een individuele verplichting tot het beschikken over een klachtenfunctionaris, klachtenregeling en de aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.

Meer informatie