AVG en SO krijgen betaaltitel in Zorgverzekeringswet

 
De samenwerking tussen huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) wordt vanaf 1 januari 2020 vereenvoudigd.

De zorg verleend door de SO en de AVG aan patiënten die thuis wonen, wordt begin volgend jaar van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

SO’s en AVG’s kunnen vanaf dat moment de door hen op grond van de Zorgverzekeringswet geleverde zorg zelfstandig declareren. Voor huisartsen wordt het daardoor eenvoudiger om patiënten die thuis verblijven en geen Wlz-indicatie hebben, naar een SO of AVG te verwijzen. Deze zorg wordt dan onderdeel van het basispakket. Voor deze zorg blijft wel het eigen risico gelden.

Binnenkort publiceren we op de LHV-website een Q&A met de belangrijkste informatie over de overheveling.