Basisaanbod huisartsenzorg in gevaar

 
Het basisaanbod huisartsenzorg kan in gevaar komen als de minister de bekostigingsadviezen van de NZa overneemt. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een eerste reactie op het definitieve rapport van de zorgautoriteit.

Het basisaanbod vormt zowel de kern als het overgrote deel van de huisartsgeneeskundige zorg en mag nooit een sluitpost zijn. In haar advies aan de minister doet de NZa expliciet de suggestie om groei in multidisciplinaire zorg (het zogenaamde segment 2) of het belonen van resultaten en het stimuleren van innovatie (het zogenaamde segment 3) ten koste te laten gaan van het budget voor het basisaanbod. Voor de LHV een onacceptabel uitgangspunt met mogelijk grote gevolgen voor patiënt en zorgverlener. Zonder een stevig en gegarandeerd basisaanbod is aanvullend en bijzonder aanbod helemaal niet mogelijk.

Effecten voor patiënt en zorgverlener blijven onduidelijk
Ook in het definitieve NZa-advies blijft onduidelijk wat de effecten van de plannen zijn voor patiënt en zorgverlener. Een huisarts die te veel tijd moet besteden aan systeemveranderingen, kan simpelweg minder tijd besteden aan zijn patiënten en aan samenwerking met andere zorgverleners. Daarmee lijkt de patiënt de dupe te worden. Voor de huisarts zelf blijft onduidelijk wat de effecten zijn op zijn omzet en administratieve lasten. Een goede effectenanalyse en een rustige overgang naar het nieuwe systeem zijn essentieel.

Convenant onder druk
Volgens de LHV zet de NZa met haar advies de recent gemaakte convenantsafspraken onder druk. Vooral de afspraken over de bescherming van de basiszorg en het mogelijk maken van substitutie. De artsenorganisatie vindt het advies bovendien op een aantal fronten dermate ondoordacht dat op basis hiervan geen beslissingen genomen kunnen worden. Onderwerpen die in een brief naar de minister en bij het komend bestuurlijk overleg nadrukkelijk ter sprake zullen komen.

Vervolg
De minister neemt naar verwachting in maart een definitief besluit over de bekostiging. In aanloop daar naartoe zal bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen het ministerie en de betrokken eerstelijnsorganisaties. De LHV zal in een brief aan de minister nogmaals haar bezwaren en eisen met betrekking tot de nieuwe bekostiging verwoorden. Verder houden we u op de hoogte van alle relevante informatie rondom dit onderwerp.

Meer over de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg