Bereid uw praktijk voor op nieuwe privacy-eisen

 
Bereid uw praktijk voor op nieuwe privacy-eisen
Vanaf 25 mei 2018 gaat in de hele EU nieuwe privacywetgeving gelden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat u als huisarts veelvuldig werkt met gevoelige persoonsgegevens, zult u geregeld met deze wet te maken krijgen en moet u uw praktijkvoering hier tijdig op aanpassen. De LHV zet voor u op een rijtje wat en hoe.

Op dit moment is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de geldige privacywetgeving in Nederland. Veel van de eisen uit de AVG gelden nu ook al onder de Wbp. Maar op een aantal punten is de nieuwe wet strenger. Het is dus belangrijk dat u weet wat die nieuwe eisen zijn en hoe daar aan kunt voldoen.

Alle informatie op een rij

We begrijpen dat de wet AVG complexe, juridische materie is waar u niet dagelijks mee bezig bent. De LHV vat daarom in het dossier Privacywet AVG de belangrijkste bepalingen uit de wet samen en biedt hulpmiddelen om u te ondersteunen in de naleving van de wet.

Zo moet u volgens de AVG verwerkersovereenkomsten sluiten met partijen/personen die voor gegevens verwerken. De LHV biedt daarvoor:

  • een beslisschema, om per situatie te kunnen bepalen of het sluiten van een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is;
  • een checklist, om te kijken of de verwerkersovereenkomst die u ontvangt van een leverancier voldoet aan de wet;
  • een voorbeeld verwerkersovereenkomst, die u kunt aanbieden aan degenen die voor u gegevens verwerkt.

Deze en nog meer producten vindt u in het dossier Privacywet AVG.

Administratieve lastendruk

U zult als huisarts het grote belang van een zorgvuldige omgang met gevoelige persoonsgegevens herkennen. In heel de EU worden de eisen daaraan nu gelijkgetrokken. Dit betekent wel dat iedereen - alle overheden, bedrijven, instanties en dus ook zorgverleners - te maken krijgen met nieuwe en strengere bepalingen. Die leiden tot de nodige extra administratieve handelingen.

De nationale toepassingsruimte is beperkt, maar wij zijn in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder op deze wet) om te kijken hoe de administratieve lastendruk zo laag mogelijk kan blijven, terwijl wel aan de vereisten wordt voldaan. De Autoriteit Persoonsgegevens zal zich de komende tijd in haar voorlichting ook nadrukkelijk richten op de zorgsector. Ook bij hen kunt u met uw vragen terecht.

Dossier Wet AVG