Bestuur en Ledenraad fel over plannen Klink: bezuinigen leidt tot budgettering zorg

 
De Ledenraad van de LHV is verbolgen over de koers die minister Kink vaart met de huisartsenzorg. Hij haalt in 2010 60 miljoen bij de huisartsen weg (die overigens onvoorwaardelijk weer wordt terugbetaald in 2011) en nog schadelijker: hij behoudt zich het recht voor medio 2010 voor nog eens 127 miljoen euro op de huisartsenzorg te bezuinigen als huisartsen er niet in slagen voor eenzelfde bedrag te bezuinigen op dure patent-geneesmiddelen.

Bestuur en ledenraad hebben besloten tot een felle reactie:

  • Voor iedere euro die er op de huisartsenzorg bezuinigd wordt, zal er op de geleverde zorg bespaard moeten worden, bijvoorbeeld door meer door te verwijzen naar het ziekenhuis, op service te bezuinigen, innovatie te temporiseren, aankoop van apparatuur uit te stellen, verhuizingen op de lange baan te schuiven, opzetten van zorggroepen te matigen, het met minder personeel te doen, enzovoort.
  • Variabilisering van het inschrijftarief – eerst daarvan iets afhalen en vervolgens zeggen dat het kan worden terugverdiend met extra inspanningen – zal in het komend kalenderjaar via ondermeer het parlement bestreden worden. Dit onzalige plan moet van tafel.
  • Indien en voor zover er taakstellend voor 127 miljoen op geneesmiddelen bespaard moet worden, zal die taak voor het grootste deel voor rekening moeten komen van de medisch specialisten.

De Ledenraad heeft zich door middel van stemming expliciet uitgesproken op drie hoofdpunten uit de inzet van Klink. Om te beginnen de korting van 60 miljoen euro in 2010 – te effectueren door een variabilisering van het inschrijftarief - die zonder tegenprestatie in 2011 wordt teruggegeven. Dit wordt door de Ledenraad om twee redenen afgewezen. Huisartsen zijn geen ‘bank van lening’ . Wij zijn er niet om begrotingsproblemen van de minister op te lossen. Nog feller en zeer principieel was de weerstand tegen de variabilisering van het inschrijftarief ter hoogte van macro de genoemde 60 miljoen. De minister wil vanaf 2011 ieder jaar opnieuw dat deze 60 miljoen eerst bezuinigd wordt en vervolgens terugverdiend met (extra) prestaties die worden afgesproken met verzekeraars. Meer voor hetzelfde dus. Dit heeft niets meer te maken met geoorloofde prestatiebekostiging, dit is een ongeoorloofde vorm van pressie. De term prestatiebekostiging wordt misbruikt als hefboom om extra’s mee af te dwingen. Daarmee is naar het oordeel van de Ledenraad het hek van de dam.

De – dreigende - bezuiniging op de huisartsenzorg van (maximaal) 127 miljoen euro die ongedaan kan worden gemaakt door nog doelmatiger voor te schrijven, vindt de Ledenraad onbegrijpelijk en onverantwoord. Iedere euro die er minder dan 127 miljoen wordt bespaard op geneesmiddelen, zou ten laste komen van het inschrijftarief. Het bedrag is buiten proportie. Bovendien ontbreekt iedere onderbouwing voor het kunnen realiseren van deze bezuiniging. De minister heeft wel kale cijfers geproduceerd, maar kan die niet plaatsen in het kader van de NHG-standaarden. Daar komt nog eens bij dat de minister bij de huisartsen aan het verkeerde adres is. Ook medisch specialisten, zorgverzekeraars en anderen moeten verantwoordelijk worden gesteld voor het realiseren van een deel van deze bezuiniging. (De LHV voert op dit moment een krachtige lobby in Den Haag om dat te realiseren. Woensdag jongstleden, 11 november, heeft de Kamer op instigatie van de LHV hierover uitgebreid gedebatteerd en volgende week zal duidelijk zijn of de minister met de voorstellen vanuit de Kamer meegaat).

Het bestuur en de Ledenraad realiseren zich dat de minister zijn plannen ongewijzigd wil en zelfs kan doorzetten. Hij heeft de NZa immers al opdracht gegeven zijn beleid om te zetten in regels. Hij zal dus 60 miljoen gaan bezuinigen, gekoppeld aan variabilisering van het inschrijftarief, en het Zwaard van Damocles van 127 miljoen boven de beroepsgroep laten hangen. Hieruit moeten klip en klare consequenties worden getrokken: wij zullen de tering naar de nering zetten. Over concrete invulling wordt in de decembervergadering beslist,.

EPD

De Ledenraad heeft opiniërend gesproken over het EPD-dossier. Daarbij is van de kant van het bestuur klip en klaar gesteld dat er géén sprake is van een akkoord tussen minister Klink en de LHV, in tegenstelling tot verwarrende berichtgeving hierover in media als Medisch Contact en ICT-zorg.

Het LHV-bestuur wijst op het belang nu richting te bepalen en ervoor te zorgen dat de beroepsgroep proactief aan zet is en niet de minister. Dit is aanleiding geweest om samen met andere beroepsgroepen een zogenaamde ‘Uitgangspuntennotitie’ te formuleren. Daarin wordt uiteengezet hoe de zorgverleners de toekomst van ICT in de zorg in grote lijnen zien. Het bestuur zal samen met de afgevaardigden alles in het werk stellen de achterban hierin optimaal te betrekken, In de december vergadering wordt verder met de ledenraad gesproken over de door het bestuur geformuleerde uitgangspunten.

De Ledenraad zet op voorhand vraagtekens bij de financiering én voorziet forse implementatieproblemen. Het ‘Adepd-proof’ maken van de dossiers is ‘geen kwestie van het verbinden van twee stekkertjes’, maar vraagt aanzienlijke inspanningen van de huisarts. De haalbaarheid daarvan wordt in twijfel getrokken en voor zover het haalbaar is dient rekening te worden gehouden met een lange implementatietermijn. Het bestuur deelt de zorg van de Ledenraad en stelt dat zonder invulling van randvoorwaarden ambities luchtkastelen zijn.

Begroting LHV

De leden van de Ledenraad hebben verder opiniërend gesproken over de begroting 2010 van de LHV. Deze begroting laat een negatief resultaat zien van 400.000 euro. Om de begroting sluitend te krijgen, legt het bestuur de Ledenraad een aantal scenario’s voor. Onderdeel daarvan is het voorstel om de contributie zodanig te verhogen dat het tekort kan worden gedicht. Per lid in de hoogste klasse komt dat neer op een verhoging van ongeveer vijf tientjes. Hierover lopen de meningen binnen de Ledenraad uiteen. Volgens sommige geledingen past dit niet in het huidige tijdsgewricht waarin de huisartsenzorg fors onder druk staat. Een deel van de Ledenraad vindt dat de LHV eerst beter zichtbaar moet maken wat zij presteert en voor de leden betekent. Een ander deel vindt dat investeren in de beroepsorganisatie voor de totale beroepsgroep cruciaal en onderkent het nut en het grote belang van een gezonde, sterke LHV. De begroting komt besluitvormend terug in de decembervergadering.

Maidenspeech bestuurslid Van Loenen

Geert-Jan van Loenen, sinds september lid van het bestuur van de LHV, houdt tijdens de Ledenraad zijn eerder aangekondigde ‘maidenspeech’. Een novum in het bestaan van de Ledenraad. In zijn toespraak zet hij zijn overwegingen uiteen om toe te treden tot het bestuur van de LHV. Van Loenen gaf aan onder meer gevraagd te zijn om een deel van de achterban te vertegenwoordigen dat zich op dit moment onvoldoende vertegenwoordigd voelt. Vanuit de overtuiging ‘eendracht maakt macht’ zet hij in op het vertegenwoordigen van dat geluid in het bestuur. Ook hoopt hij bij te kunnen dragen aan een grotere slagkracht van de Ledenraad.