Cao Huisartsenzorg: principeakkoord bereikt

 
Cao Huisartsenzorg: principeakkoord bereikt
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. In dit bericht leest u meer over het principeakkoord.

De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden.

Salarisontwikkeling

Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

Verlenging opzegtermijn

Voor meer continuïteit in het praktijkteam, wordt de standaard opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uitgebreid van 1 maand naar 2 maanden. Werkgever en werknemer kunnen samen wel een andere opzegtermijn afspreken, mits deze voor de werknemer maximaal 6 maanden is en voor de werkgever altijd 2 keer zo lang als de opzegtermijn voor de werknemer.

Werkoverleg buiten werktijd

Het is voor veel praktijken lastig om werkoverleg met het complete team te kunnen voeren, omdat collega’s niet alle dagen aanwezig zijn. Daarom is afgesproken dat een werknemer soms ook buiten de voor hem of haar gebruikelijke werktijd aan werkoverleg moet deelnemen. De werkgever kan maximaal 2 uur per maand en 10 uur per jaar werkoverleg buiten de voor de werknemer gebruikelijke werktijd vaststellen. Werknemers krijgen deze uren uitbetaald, inclusief eventuele extra reiskosten.

Aanwijzen van verplichte verlofdagen

Het aantal dagen dat een werkgever als collectief verplichte verlofdagen kan aanwijzen, wordt van 2 naar 3 per jaar uitgebreid. Een van deze dagen kan worden ingezet voor zogenaamde brugdagen, dagen tussen een erkende feestdag dag en het weekeinde.

Duurzame inzetbaarheid van personeel

De duurzame inzetbaarheid van mensen wordt - met de huidige leeftijdsopbouw van de werknemers in de huisartsenzorg - steeds belangijker. Daarom komt er een werkgroep duurzame inzetbaarheid met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken.

Scholing

Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten (gemiddeld 8 uur of minder per week) verandert van minimum 20 naar minimum 10 uur scholing per jaar. Als hun werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximum aantal uren.

Studieovereenkomst

De regeling voor de studieovereenkomst wordt vereenvoudigd: werkgevers kunnen van werknemers onder voorwaarden een terugbetaling vragen bij studiekosten boven de € 1000,-.

Meer informatie