Eerste Kamer stemt in met klachtenwet Wkkgz

 
Eerste Kamer stemt in met klachtenwet Wkkgz
Na een wetgevingstraject van ruim zeven jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het zorgveld, heeft de Eerste Kamer op dinsdag 6 oktober de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), aangenomen. De Wkkgz treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf dat moment heeft u als huisarts een jaar de tijd uw regeling voor klachten en geschillen aan de wet aan te passen.

De nieuwe klachtenwet zorgt volgens minister Schippers voor een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Zo verplicht de wet zorgaanbieders tot het treffen van een andere regeling voor klachten en geschillen.

Klachtenfunctionaris

De klachtencommissies zijn in de wet niet langer verplicht, maar het hebben van een klachtenfunctionaris wel. De klachtenfunctionaris moet de patiënt ondersteunen in zijn klacht en kan bij klachten en onvrede bemiddelen. Ook moeten zorgaanbieders zich verplicht aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, die niet alleen een bindend oordeel geeft over klachten, maar ook een schadevergoeding kan toekennen van € 25.000,-.

Wat betekent dit voor u?

De Wkkgz gaat in op 1 januari 2016. U krijgt als huisarts vanaf dan een jaar de tijd om uw regeling voor klachten en geschillen aan de Wkkgz aan te passen. De LHV spant zich in om ook voor u een eerlijke en heldere klachtenprocedure te realiseren. Het merendeel van de verplichtingen uit het kwaliteitsdeel van de wet zijn vanaf 1 januari 2016 direct van kracht. Enkele onderdelen van de wet moeten in nadere regelgeving verder worden uitgewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, ontvangt u een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten uit deze wet voor uw praktijk.

Implementatie 

De LHV heeft zich samen met de KNMG en de eerstelijnspartijen de afgelopen jaren hard gemaakt om de invoering van de nieuwe klachtenwet tegen te houden. In eerste instantie in de Tweede Kamer, door de KNMG te voorzien met argumenten vanuit de huisartsenzorg. Sinds oktober 2014 ook zelfstandig, om de onevenredige belasting van kleinschalige zorgaanbieders te benadrukken en een uitzondering te maken voor huisartsen. Dat is tot onze teleurstelling niet gelukt. We hebben de minister verzocht zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan bij de implementatie van de klachtenwet en ons nauw te betrekken bij de te nemen stappen. Op 15 oktober neemt de LHV deel aan een eerste bijeenkomst over de implementatie.

Toezeggingen minister  

De minister heeft toegezegd dat kleinschalige zorgaanbieders ondersteuning krijgen bij de implementatie van de nieuwe wet en dat de nieuwe klachten- en geschillenregeling wordt geëvalueerd, in het bijzonder de invloed hiervan op de ontwikkeling van de aantallen klachten en claims en de lastendruk.

Meer informatie