Eerste lijn waarschuwt: wetsvoorstel medezeggenschap verhoogt regeldruk

 
Eerste lijn waarschuwt: wetsvoorstel medezeggenschap verhoogt regeldruk
Moeten praktijken met meer dan 10 zorgverleners (incl. ondersteunend personeel) straks een cliëntenraad hebben? Als het aan de minister ligt wel. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over het wetsvoorstel Wmcz. De LHV wil een uitzonderingspositie voor kleinschalige zorgaanbieders. In dit bericht meer over het wetsvoorstel en de uitzondering waar wij om vragen.

De Tweede Kamer debatteert in de week van 11 september met minister Bruins (VWS) over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz). Met deze wet wil de minister de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen.

Als eerstelijnsorganisaties vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer vragen we als eerstelijnsorganisaties van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten aandacht voor de onevenredige belasting van kleinschalige zorgaanbieders. Ook zetten we vraagtekens bij de keuze voor de huidige (ogenschijnlijk willekeurige) grens van meer dan 10 zorgverleners.

Uitzondering gevraagd

In het wetsvoorstel staat dat instellingen waarbij meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn, verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Dit betekent dat een groot deel van de eerstelijnszorgaanbieders verplicht wordt een cliëntenraad in te stellen. Zeker gezien het grote aantal deeltijdcontracten.

Voor apothekers is al wel een uitzondering gemaakt. Als eerstelijnsorganisaties pleiten wij voor een uitzonderingspositie van alle kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners. Op deze manier wordt aangesloten bij de Zorgbrede Governancecode 2017 en bij de Wet op de ondernemingsraden (WOR), waar de grens wordt gelegd bij een zorgaanbieder waarvoor minimaal 50 zorgverleners werkzaam zijn.

Verminder de regeldruk

Als de voorgestelde wetswijziging wordt bekrachtigd, voorzien wij een grote toename van de administratieve druk en organisatorische en financiële lastenverzwaring. Precies het tegenovergestelde van wat we juist in de zorg willen bereiken met steun van het ministerie van VWS.

Het beginsel van proportionaliteit bij met name kleinschalige zorgaanbieders moet in ogenschouw worden genomen. Dit is in lijn met het advies van de Raad van State.

Effectieve medezeggenschap

Daarnaast geloven wij dat effectieve medezeggenschap niet per definitie wordt bereikt met een verplicht ingestelde cliëntenraad. Met alternatieve en/of informele vormen van medezeggenschap en patiëntenparticipatie kan naar onze mening eenzelfde, zo niet beter, resultaat worden bereikt. Ook de Raad van State heeft dit duidelijk naar voren gebracht in zijn advies.

Als eerstelijnsorganisaties hebben we over dit wetsvoorstel in een eerder stadium verschillende malen contact gehad met de betrokken ambtenaren van het ministerie van VWS.

Daarnaast hebben we op de openbare consultatieversie van het wetsvoorstel gereageerd richting politiek en ons daarin sterk gemaakt voor het voorkomen van het instellen van een cliëntenraad voor kleinschalige zorgaanbieders. In aanloop naar het plenaire debat benaderen we verschillende fracties in de Tweede Kamer.

Lees hier de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.