Eerstelijnsdebat: samenwerking, maatwerk en geen wachtlijsten

 
Hoe kunnen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals meer natuurlijke partners worden? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden woensdag 14 februari centraal op het mede door de LHV georganiseerde Eerstelijnsdebat 'Gemeente & zorg, samen sterk'.

LHV-directeur Paul van Rooij namens de EerstelijnsPartners en directeur Beleid Inclusieve samenleving Ali Rabarison van de VNG openen het EerstelijnsDebatDe EerstelijnsPartners i en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerden samen een debat waar lokale bestuurders, lokale politici en eerstelijnszorgprofessionals zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en verloskundigen elkaar ontmoetten, ervaringen en meningen uitwisselden.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stonden actuele ontwikkelingen in de zorg voor jeugd en ouderen en de ggz centraal.

Over één ding was iedereen het eens: na 4 jaar decentralisatie moeten we nu de stap zetten naar meer en betere samenwerking tussen gemeenten en eerstelijns zorgaanbieders om de zorg voor kwetsbare mensen te verbeteren. Volgens de ruim 100 aanwezigen zijn de grootste uitdagingen voor de komende vier jaar een betere samenwerking, meer maatwerk en het voorkomen van wachtlijsten.

Zorg voor jeugd

Volgens Charles Laurey, voorzitter Raad van Bestuur van jeugdgezondheidsorganisatie ZuidZorg is het belangrijk dat het geld gaat naar degenen die dit het hardst nodig hebben. De meeste gezondheidswinst is te boeken met maatwerk, terwijl dat in de zorg juist onder druk staat. Laurey signaleert dat de samenwerking in de eerste lijn de laatste decennia stapje voor stapje beter is geworden. De samenwerking met de gemeente verdient de komende tijd aandacht omdat het moeilijk blijkt om met veel verschillende gemeenten tot eenduidige afspraken te komen.

Ggz

Janny Bakker, wethouder in Huizen en ook voorzitter van de Commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG, pleitte voor een integrale aanpak: “Het gaat in de ggz zelden om een alleenstaand probleem, vaak vraagt het om een aanpak van tegelijkertijd huisvesting, werk, schulden et cetera. Daarom is het belangrijk dat schotten tussen betrokken organisaties en zorgverleners verdwijnen, te vaak gaat kostbare tijd verloren doordat mensen elkaar niet kennen.”

In Bakkers gemeente bestaat een interventieteam van drie personen, dat in acute situaties intensief contact met huisarts, wijkverpleegkundige en politie heeft: eerst oplossingen, dan financiering.

Zorg voor ouderen

Robert Boersma, directeur Zorgbelang Zuid-Holland vertelde dat ouderen graag eigen regie willen houden en dat daarom maatwerk zo belangrijk is. Tegelijk moet belegd zijn wie signaleert als het thuis wonen niet langer gaat, een belangrijke reden dat ouderen bijvoorbeeld onnodig op de SEH belanden.

Boersma pleitte verder voor een vast aanspreekpunt voor ouderen als zij hulp nodig hebben en voor advanced care planning waar gemeenten beleid op zouden moeten maken.