Extra investeringen voor huisartsenzorg in de Miljoenennota

 
Extra investeringen voor huisartsenzorg in de Miljoenennota
Op de derde dinsdag in september heeft het kabinet weer de Miljoenennota voor het komende jaar gepresenteerd. De LHV heeft bekeken welke plannen er zijn voor de huisartsenzorg en op andere vlakken die huisartsen zullen raken. Over het algemeen zitten er weinig verrassingen in. De afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord zien we terug in de begroting van VWS.

Net als in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 is er in de beleidsplannen van het Rijk voor 2019 aandacht voor meer tijd voor de patiënt. Dit willen we onder meer bereiken door extra investeringen voor:

  • versterking van de huisartsenzorg, om de gevolgen van de bevolkingsgroei, de groeiende groei (kwetsbare) ouderen en van de stelselwijzigingen in de ggz, jeugd en ouderenzorg op te vangen;
  • zorg in achterstandswijken;
  • doorontwikkeling van ict in de huisartsenpraktijk;
  • versterken van de organisatie in de eerste lijn.

Deze in het akkoord afgesproken investeringen zien we terug in de Rijksbegroting voor 2019.

Waar het nu op aan komt, is dat de zorgverzekeraars de landelijke afspraken vertalen in de contracten in de huisartsenzorg. We houden als LHV, samen met InEen (die het akkoord ook hebben getekend), nadrukkelijk vinger aan de pols of dat ook werkelijk gebeurt.

Andere thema’s in de Miljoenennota

Enkele andere belangrijke thema’s voor huisartsen die in de beleidsagenda 2019 worden genoemd:

  • Administratieve lasten: op meerdere punten wordt de aanpak van administratieve lasten benoemd en gekoppeld aan het belang hiervan om meer tijd voor de patiënt te creëren en om de arbeidsmarktproblematiek in de zorg te verminderen.
  • E-health: er wordt door het kabinet veel verwacht van de toegevoegde waarde van technologie en met name e-health.
  • Arbeidsmarkt: het kabinet zegt in te willen zetten op het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Daarbij wordt de eerste lijn niet bij naam benoemd, terwijl we als LHV constateren dat ook in de huisartsenzorg de arbeidsmarkt (zowel voor huisartsen zelf als voor het ondersteunend personeel) aandacht verdient.
  • Ggz: het kabinet kondigt plannen aan voor onder andere het terugdringen van wachttijden in de ggz, versterking ambulante zorg en campagne rondom depressie. We missen hierin echter de rol van de huisartsenzorg (de huisarts en de POH-GGZ), terwijl die een belangrijke rol spelen in de zorg voor mensen met psychische problemen. 

Meer weten?

De Miljoenennota 2019 vindt u op de website van de Rijksoverheid.

In het dossier Hoofdlijnenakkoord lichten we het akkoord voor de huisartsenzorg 2019-2022 verder toe.