Financiële compensatie voor huisartsen van Q-koortspatiënten

 
Financiële compensatie voor huisartsen van Q-koortspatiënten
Q-koortspatiënten kunnen vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019 een financiële tegemoetkoming aanvragen. De uitvoering gaat extra werk betekenen voor de betrokken huisartsen. De LHV heeft bij het ministerie van VWS aangedrongen op een financiële compensatie voor huisartsen, die in lijn ligt met de aangepaste regels voor informatieverstrekking van de NZa voor 2019.

Patiënten kunnen bij DUS-I1 een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen via www.dus-i.nl. Bij de aanvraag machtigt de patiënt DUS-I om contact op te nemen met u als betrokken arts. Op deze manier kan DUS-I navraag doen bij u of de verklaring van de patiënt klopt. Daarin heeft u 3 keuzes: Ja, nee en kan de verklaring niet bevestigen of ontkennen. Omdat het gaat om een bevestiging kunt u schriftelijk, maar ook telefonisch een bevestiging geven, afhankelijk van uw voorkeur.

Vergoeding conform NZa-tarief informatieverstrekking 2019

Betrokken huisartsen krijgen een vergoeding voor de tijd die het kost om de benodigde bevestigingen en informatieverzoeken te verwerken (zie declareerwijzer). Het wordt mogelijk om aan het einde van de behandelperiode, ongeveer juli 2019, een declaratie in te dienen bij DUS-I voor de verrichte werkzaamheden.

Positie van de huisarts

De LHV heeft haar zorgen uitgesproken over de gekozen procedure waarin in eerste instantie de (huis)arts bepalend is voor het toekennen van een vergoeding die kan oplopen tot €15.000,-. Pas in het bezwaarstadium en bij twijfel is er een beoordeling van een onafhankelijke commissie.

De LHV had liever gezien dat deze commissie in alle gevallen de toekenning van de tegemoetkoming zou bepalen. Zo zou voorkomen zijn dat de patiënt-artsrelatie in een direct verband komt met de financiële tegemoetkoming.

Achtergrond

Ministerie van VWS stelt 15,5 miljoen euro (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar voor financiële tegemoetkoming voor een Q-koortspatiënt die is gediagnosticeerd met chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of een op QVS gelijkend ziektebeeld. Dit geldt ook als een patiënt aan chronische Q-koorts is overleden aan diens nabestaande(n). Er is 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van deze beleidsregel.

Huisartsen die door patiënten worden opgegeven als behandelaar ontvangen van DUS-I een informatiepakket. Voor uw patiënten geldt dat zij een formulier moeten invullen en DUS-I machtigen om hun verklaring te laten bevestigen. Dit geldt ook om eventueel aanvullende informatie (delen dossier) op te vragen bij de door de hen opgegeven behandelaar. Alleen een onafhankelijke commissie krijgt inzage in de dossiers om vast te stellen of er sprake kan zijn van een financiële tegemoetkoming. Dezelfde procedure wordt gebruikt bij een bezwaarverzoek van de patiënt na een initiële afwijzing.

Meer informatie: