Gezocht: lid voor landelijke geschilleninstantie Wkkgz

 
Gezocht: lid voor landelijke geschilleninstantie Wkkgz
De erkende landelijke geschilleninstantie SKGE werkt met 3 geschillencommissies en is hiervoor op zoek naar 6 Leden-deskundigen huisartsen. De leden van de geschillencommissies bereiden de geschillen voor, voeren overleg en wonen zo nodig hoorzittingen bij. Bent u huisarts met minimaal 10 jaar ervaring in de huisartsgeneeskunde? Lees dan verder om te zien wat deze functie inhoudt.

De 3 geschillencommissies van de SKGE bestaan ieder uit 5 leden, waarvan 2 leden voorgedragen door Patiëntenfederatie Nederland, 2 leden voorgedragen door de LHV en InEen en een onafhankelijk voorzitter. De leden worden benoemd door het bestuur van de SKGE. De geschillencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die in dienst is bij de SKGE. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het verzamelen en verspreiden van alle relevante stukken, diverse correspondentie en het opstellen van de uitspraak van de geschillencommissie.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de leden van de geschillencommissies bestaan uit het voorbereiden van een geschil, overleggen tijdens een vergadering en het zo nodig bijwonen van hoorzittingen. De vergaderingen van de geschillencommissies vinden in principe - volgens een vast vergaderrooster - iedere 4 weken plaats. Afhankelijk van het aantal en de aard van de geschillen wordt de geschillencommissie al dan niet voltallig opgeroepen.

De vergaderduur bedraagt gemiddeld 2 tot 2,5 uur. De vergaderingen van de geschillencommissie voor het zuiden van het land vinden plaats in Eindhoven. Voor de geschillencommissies in het midden en noorden van het land geldt dat omtrent de vergaderlocatie nog afspraken worden gemaakt. Hoorzittingen vinden plaats op nader te bepalen locaties, waarbij in principe een locatie zo dicht mogelijk bij klager en aangeklaagde wordt gezocht.

De LHV en InEen zoeken hiervoor per 1 januari 2017:

6 x Leden-deskundigen huisartsen

  • met minimaal 10 jaar ervaring in de huisartsgeneeskunde
  • BIG-geregistreerd
  • werkzaam als huisarts
  • met een open houding
  • kritisch
  • kan een weloverwogen oordeel geven
  • beschikt over betogende en analytische vaardigheden.

Zittingstermijn en vacatievergoeding

De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Herbenoeming van deze termijn is tweemaal mogelijk. De vacatievergoeding bedraagt per vergadering € 400,- , inclusief voorbereiding. De vacatievergoeding voor hoorzittingen bedraagt per uur € 100,- , inclusief voorbereiding. Reiskosten en reistijd worden integraal vergoed (€ 0,45 p/km).

Geïnteresseerd?

Nadere informatie kunt u krijgen bij mevrouw mr. J. Prinsen - den Ridder, directeur SKGE, j.prinsen@skge.nl of via telefoonnummer 088 - 022 91 05.

Procedure

Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 17 december 2016. De gesprekken vinden kort na 17 december plaats. U kunt uw sollicitatie, inclusief CV, sturen naar S.vanHaaften@lhv.nl.

Over de SKGE

De LHV en InEen hebben de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN) verzocht om een landelijke geschilleninstantie voor de huisartsenzorg op te richten. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft zich aangesloten bij het initiatief en heeft de SKHZN verzocht een landelijke geschilleninstantie ten behoeve van openbare apotheken op te richten. Op 13 oktober 2016 zijn door de minister van VWS daartoe een tweetal ‘erkenningen geschilleninstantie’ verleend.

Op 3 november 2016 heeft de SKHZN zich, door middel van een statutenwijziging, omgezet in Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). SKGE heeft tot doel het doen functioneren van een landelijke geschilleninstantie huisartsen en een landelijke geschilleninstantie openbare apotheken. De geschilleninstantie doet juridisch bindende uitspraken en heeft de mogelijkheid om een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- toe te kennen.

De landelijke geschilleninstantie huisartsen werkt met een drietal commissies (kamers). Eén commissie voor het zuiden van het land, gevestigd in Eindhoven, en een tweetal commissies gepositioneerd in het westen, respectievelijk het noorden van het land. De commissies in het westen en noorden kennen (vooralsnog) geen vaste standplaats.