Huisarts krijgt weer 'oude' vergoeding voor spiraaltje en Cyriax-injectie

 
De manier waarop huisartsen betaald worden voor het inbrengen van spiraaltjes en het geven van Cyriax-injecties wordt – onder druk van de LHV en verzekeraars – met ingang van 1 januari 2016 teruggedraaid. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde NZa-beleidsregel 2016 voor de huisartsenzorg. Eind vorig jaar zorgde de vergoeding voor deze verrichtingen voor veel onrust onder huisartsen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn deze M&I-verrichtingen vervangen door een vergoeding via de inschrijftarieven, een dubbel consult en een opslag in segment 3. Vanaf 2016 vindt de vergoeding weer plaats door alleen een verrichtingentarief. Verder wordt de korting van 6,9 procent teruggedraaid die voor prestatiebeloning via segment 3 was toegepast op chirurgie, intensieve zorg, oogboring en ambulante compressietherapie bij ulcus cruris.

“De manier waarop huisartsen betaald worden voor spiraaltjes en Cyriax-injecties, en de bijbehorende administratieve rompslomp, waren ons en verzekeraars een doorn in het oog. Vanaf 2016 is dat gelukkig verleden tijd”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. “Maar we juichen niet te vroeg. Een uitbreiding van de POH-GGZ is voorzien, maar nu al lijkt het budget ontoereikend. En tot op heden is onduidelijk of het geld dat voor resultaatbeloning is gereserveerd (€ 112 miljoen) wel volledig wordt uitgeven.”

Meer budget nodig voor uitbreiding POH-GGZ

De NZa heeft besloten om de maximumtarieven voor POH-GGZ per 2016 te verruimen. Dit betekent dat per normpraktijk maximaal één fte POH-GGZ ingezet kan worden. In 2015 was dit nog eenderde fte.

“Het is goed dat uitbreiding mogelijk is. We gaan er wel van uit dat het benodigde macrobudget beschikbaar wordt gesteld. Iedereen is immers heel enthousiast over de inzet van de POH-GGZ”, stelt Kalsbeek. “Realiteit is namelijk dat zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots wordt overschreden. Als we in 2016 de mogelijke beschikbaarheid verdrievoudigen, dan is daar meer budget voor nodig. Doe je dat niet, dan gaat meer POH-GGZ ten koste van het budget voor de basishuisartsenzorg. Dat wil niemand”. De LHV is nu in gesprek met het ministerie van VWS over een verruiming van het budget voor de POH-GGZ.

Rust

In het algemeen verandert er relatief weinig aan de beleidsregel ten opzichte van vorig jaar. Dat is verstandig, gezien de grote veranderingen van 2014 naar 2015 en de bijbehorende onrust onder huisartsen. De LHV heeft van begin af aan gepleit voor rust. Dat betekent overigens niet dat de huisartsenzorg stil staat, of dat de doorontwikkeling van de nieuwe bekostiging stokt. De LHV heeft samen met InEen het voortouw genomen en 16 ambities op papier gezet die de kernwaarden van het huisartsenvak borgen. Daarmee bouwen we verder aan een passende bekostiging.

De LHV maakt zoals gebruikelijk een uitgebreide analyse van de nieuwe beleidsregel, die u binnen enkele weken op onze website zult vinden.

Download de volledige NZa-beleidsregel voor 2016