Huisartsen gaan bereikbaarheid verbeteren

 
Huisartspraktijken moeten voor patiënten en zorgverleners beter bereikbaar worden. Dat concludeerde de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging op 8 april 2008 bij de bespreking van voorstellen rond dit onderwerp.

Onder andere de instelling van een spoedlijn in iedere praktijk, inperking van antwoordapparaten en uitbreiding van het aantal dokterassistenten zijn maatregelen om die bereikbaarheid te vergroten. Bij telefonisch contact moet de patiënt altijd door een medisch deskundige te woord worden gestaan. Het gebruik van antwoordapparaten of doorverwijzing naar doktersdiensten wordt, ook bij niet-spoedeisende zorg, ontraden. Indien de spoedlijn wordt gebeld, moet de patiënt binnen dertig seconden een deskundige aan de lijn krijgen. In het voorstel wordt tevens de eis gesteld dat een huisarts na melding van een spoedgeval binnen vijftien minuten (onder normale omstandigheden) bij de hulpvrager moet kunnen zijn.

Uitbreiding praktijkassistentie vereist
Om alle voorgestelde eisen te realiseren is een forse uitbreiding van het aantal doktersassistenten noodzakelijk. De huidige beschikbaarheid van 1FTE praktijkassistentie per normpraktijk is onvoldoende om de praktijk vijftig uur per week bereikbaar te laten zijn. Daarvoor is uitbreiding naar 1,6 FTE assistentie per normpraktijk noodzakelijk. De bestaande kostenvergoeding zal hierop aangepast moeten worden. De afgevaardigden vroegen het bestuur de formulering van de voorgestelde eisen aan de hand van de gemaakte opmerkingen nader te bekijken. Dat gold met name de vraag of de bereikbaarheid tijdens vakanties anders georganiseerd kan zijn en de eis om bij een spoedgeval binnen een kwartier bij een patiënt te kunnen zijn. In de volgende Ledenraadsvergadering wordt een definitief besluit genomen over de eisen ter verbetering van de bereikbaarheid van de huisartsenzorg. Op 9 april 2008 is door de LHV een persbericht verstuurd, waarin de keuze voor verbetering van de bereikbaarheid wordt toegelicht.

Onderzoek naar onderbouwing uurtarief ANW-zorg
De LHV-Ledenraad boog zich in deze vergadering ook over de uitwerking van het LHV-standpunt over ANW-zorg. Eind 2006 formuleerde de Ledenraad het standpunt dat huisartsenzorg 24-uurszorg is en de ANW daarmee een essentieel onderdeel van de totale huisartsenzorg uitmaakt. De uitwerking van dit standpunt richtte zich op het zorgaanbod tijdens ANW-uren, de organisatie van de ANW-zorg en de honorering daarvan. De Ledenraad gaf onder meer aan dat de honorering van de huisarts in de ANW-zorg bij voorkeur via een uurtarief geschiedt. Men kon zich vinden in het voorstel om een nieuw onderzoek te laten doen om tot een verantwoorde onderbouwing van een reëel uurtarief te komen. Mede aan de hand van de gemaakte opmerkingen zal de Ledenraad in de volgende vergadering een definitief besluit nemen over de uitwerking van het ANW-standpunt. Het LHV-bestuur onderstreepte dat het huidige ANW-tarief onaanvaardbaar is en dat de onderhandelingen erop gericht zullen zijn dit tarief op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Register CHBB
De afgevaardigden zullen in de LHV-kringen een gedachtewisseling opstarten over de registers van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Aanleiding hiervoor was de opiniërende bespreking van de instelling van het register Kaderhuisarts Diabetes. In de Ledenraad van 10 juni zal over de instelling van dit register definief besloten worden.