Huisartsen gezondheidscentra: zorgen over kwaliteit zorg door personele wisselingen

 
Vacatures voor huisartsen in dienst van gezondheidscentra (HID’s) komen veel voor en zijn vaak moeilijk in te vullen. Bovendien worden regelmatig concessies gedaan met betrekking tot taken of uren bij het invullen van vacatures. Bij gezondheidscentra waar regelmatig wisselingen plaatsvinden, stellen HID’s dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit een enquête van de LHV onder 147 HID's.

De enquête volgt op een eerder LHV-onderzoek onder HID's. Hierin werden problemen gesignaleerd die in dit nieuwe onderzoek zijn uitgediept. "Met het oog op de komende cao-onderhandelingen hebben wij voor de vertegenwoordigers van de werkgevers (LVG, per 1 januari 2014 InEen) en werknemers (LAD) opnieuw in kaart gebracht hoe HID's hun werk en werkomgeving ervaren", zegt LHV-bestuurslid Paulus Lips. "Waar wij vooral van schrikken is de impact die HID's signaleren van personele wisselingen op de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid. Dit zijn onderwerpen die in de gesprekken tussen werkgevers en werknemers bovenaan op de agenda zouden moeten staan."

Werkdruk en zeggenschap
Bijna 30 procent van de HID's geeft aan op dit moment ontevreden te zijn over zijn of haar baan. Die onvrede komt zowel voort uit de hoogte van het inkomen als de ervaren werkdruk. Daarnaast wil een grote groep (80 procent) meer zeggenschap over de bedrijfsvoering. Gebrek hieraan wordt als een groot gemis ervaren.

Arbeidsvoorwaarden
Een mogelijke reden voor het moeilijk kunnen invullen van vacatures zijn de arbeidsvoorwaarden. Uit de enquête blijkt dat 91 procent verwacht dat met name het inkomen een belemmering is voor andere huisartsen om als HID aan de slag te gaan. Zeven op de tien HID's is zelf ook ontevreden over het inkomen. Dit zit zowel in de hoogte van het salaris als de vergoedingen voor diensten en extra kwaliteiten en capaciteiten. Desondanks is ruim 70 procent van de HID's tevreden met zijn huidige baan en ziet 81 procent zichzelf over een paar jaar nog steeds als HID werken. Vooral de inhoud van het werk en de samenwerking in een centrum noemen zij als positieve punten.

Hoge respons
"We zijn tevreden over de hoge respons onder de HID's, bijna 30 procent van de ruim 500 bij ons aangesloten HID's deed mee", aldus Lips. "Helaas worden de problemen die in het eerdere onderzoek werden gesignaleerd door dit onderzoek nogmaals bevestigd. Denk daarbij aan de problemen rondom onvervulde vacatures, inkomen en zeggenschap. We leveren hiermee belangrijke input aan de cao-onderhandelaars."

Cao-onderhandelingen
De komende tijd vinden gesprekken plaats over een nieuwe cao en AHG. Deze onderhandelingen vinden plaats tussen de LAD en LVG. De LHV is hier als partij niet bij betrokken, maar vindt het belangrijk dat duidelijk is hoe HID's die lid zijn bij de LHV tegen de genoemde onderwerpen aankijken. Met deze enquête is de actuele stand van zaken in kaart gebracht. De uitkomsten worden aangeboden aan de LAD en de LVG.

» Download resultaten