Huisartsen: te weinig eerstelijnsbedden en onduidelijk waar ze zijn

 
Huisartsen: te weinig eerstelijnsbedden en onduidelijk waar ze zijn
Hoewel er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering is te zien, geeft bijna tweederde van de huisartsen in de onlangs gehouden LHV-ledenpeiling aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV). Meer dan de helft van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben met het regelen van een ELV-bed: het kost te veel tijd, het is onduidelijk waar welk bed zich bevindt en de bedden zijn niet direct beschikbaar. Aan de peiling deden 1340 huisartsen mee.

Door het ELV onder de Zorgverzekeringswet te brengen, zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk gemaakt om het ELV goed te regelen en voldoende bedden in te kopen. Demissionair minister heeft een duidelijke rol belegd bij ZN en zorgverzekeraars om deze taak op zich te nemen en ziet ook graag dat er een landelijk dekkend netwerk komt van regionale coördinatiepunten/loketten ELV zoals de LHV dat bepleit. In de ledenpeiling onderstrepen huisartsen die wens door massaal aan te geven dat ze bij 1 regionaal loket terecht willen kunnen met hun vraag voor een ELV-bed.

Waar blijven de regionale loketten? 

Uit de peiling blijkt echter dat het regionale loket op slechts een beperkt aantal locaties bestaat: 25 procent van de respondenten geeft aan dat er een loket is. Tegelijkertijd zeggen huisartsen dat de bestaande regionale coördinatiepunten niet altijd naar behoren functioneren. De LHV weet dat in sommige regio’s nog wordt gewerkt aan de oprichting van een loket. Ondanks deze ontwikkeling is het resultaat van de ledenpeiling zorgelijk, de regionale loketten komen onvoldoende van de grond.

Te weinig bedden

Dat er capaciteitsproblemen zijn komt duidelijk naar voren, huisartsen (40%) geven aan dat ze hun patiënten niet kwijt kunnen. Hoe groot het probleem is, kunnen we vanuit de peiling niet onderbouwen. En doordat regionale loketten ontbreken, is inzicht hierin moeilijk te krijgen. De LHV roept huisartsen op contact op te nemen met de regionale zorgverzekeraar als ze een patiënt niet geplaatst krijgen. Als u er met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit melden bij het ministerie van VWS via juistezorgplek@minvws.nl.

Op alle mogelijke manieren willen we zorgverzekeraars en het ministerie ervan doordringen dat er meer ELV-bedden in de buurt nodig zijn voor patiënten vanuit de thuissituatie, zodat ze niet onnodig in het ziekenhuis terecht komen. 

Administratieve belasting

De LHV heeft zich vanaf begin dit jaar hard gemaakt ervoor te zorgen dat er geen extra administratieve last ontstaat rond het ELV. Toch blijkt uit de peiling dat huisartsen administratieve last ondervinden.

Samen met Actiz heeft de LHV een voorstel gedaan voor het terugdringen van de administratieve lasten als het gaat om het invullen van verwijsbriefjes. Zorgverzekeraars hebben aangegeven bereid te zijn hun beleid hierop aan te passen. Zodra er een definitief besluit ligt, berichten we hierover via de LHV-nieuwsbrief.

Meer informatie

Volledige resultaten ELV-peiling 2017

Achtergrondvariabelen

 • N = 1340
 • 73% van de respondenten is praktijkhouder, 4% praktijkhouder met apotheek, 8% in loondienst en 14% waarnemer.
 • Verdeling respondenten over het hele land: tussen 1% (kring Zeeland) en 11% (kring Midden Nederland).
 • Hoe zijn huisartsen geïnformeerd over de mogelijkheden van een ELV bed?
 • 35% van de respondenten geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor ELV-bedden in de regio; 59% van de huisartsen geeft aan niet actief geïnformeerd te zijn, 1/3 hiervan belt zelf de contacten, echter 2/3 van deze huisartsen geeft aan niet te weten welke opvangmogelijkheden er zijn.
 • Op de vraag Bestaat er een coördinatiepunt/loket bij u in de regio, zodat u met één telefoonnummer een ELV bed kunt regelen? geeft 25% aan dat dit loket er inderdaad is. 37% geeft aan dat dit loket er niet is, en 31% weet dit niet. In het open invulveld bij Anders (7%) variëren de reacties ‘is er wel, maar functioneert niet’ tot ‘in oprichting’ en ‘alleen in ANW-uren en alleen voor spoedopnamen ziekenhuis’.

Wat zijn de ervaringen met het regelen van een ELV bed in 2017 tot nu toe?

 • 43% van de respondenten geeft aan in 2017 een patiënt te hebben verwezen naar een ELV- bed. 48% hiervan geeft aan positieve tot neutrale ervaringen te hebben met het regelen van een bed. Voor 51% van de respondenten waren deze ervaringen negatief tot uiterst negatief.
 • Op de vraag Heeft u problemen ervaren met het regelen van een ELV bed? wordt het vaakst geantwoord:

1.    Het kost veel tijd om een ELV-bed te regelen (59%);
2.    Het is onduidelijk welk ELV-bed (laag, hoog complex, palliatief) waar te vinden is (44%);
3.    Er is geen ELV-bed vrij waardoor mijn patiënt niet direct kan worden opgenomen (40%);
4.    Ik moet extra formulieren invullen om mijn afweging voor een ELV-bed te maken (33%)
5.    Het regelen van een ELV-bed in de ANW-uren is lastig (27%).

 • In het open invulveld bij Anders (12%) geven respondenten onder meer aan dat er ‘oneigenlijke eisen worden gesteld aan het ELV-bed: geen dementie, geen alcoholist’, dat er ‘geen ELV-bedden binnen de praktijkregio zijn’ en dat sprake is van ‘een capaciteitsprobleem’. 
 • Uit analyse van de resultaten blijkt dat, als huisartsen negatief zijn over hun ervaringen met het ELV, dit met name te maken heeft met de eerste drie punten;
   • het kost te veel tijd,
   • het is onduidelijk welk ELV-bed waar te vinden is,  
   • er is geen ELV-bed vrij.

Verder blijkt dat, als huisartsen goed worden geïnformeerd, deze percentages afnemen. Dit geldt nog meer als er ook een loketfunctie is waardoor een huisarts minder tijd kwijt is met het vinden van een ELV-bed.

Wat hebben huisartsen nodig om het ELV goed geregeld te krijgen?

Op hoofdlijnen geven de respondenten op deze open vraag aan het volgende nodig te hebben:

 • 1 loket nodig/centraal aanmeldpunt/1 website met deskundig personeel
 • Voldoende ELV-bedden in de buurt
 • Goede specialist ouderengeneeskunde (SO) beschikbaar
 • Geen administratieve rompslomp en discussies over medische noodzaak ELV-bed
 • Goede afspraken over verantwoordelijkheden en mogelijkheden ELV tijdens ANW.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Uitkomsten ELV-peiling110.4 KB