Huisartsen verwachten meer wachtlijsten in jeugdzorg

 
Met de decentralisatie van alle jeugdhulp worden de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van deze zorg. Het doel is daarmee betere zorg te organiseren, dichter bij het kind. De meeste huisartsen verwachten echter dat met deze overheveling verwijzen naar jeugdhulp juist moeilijker wordt en kinderen langer op de juiste hulp moeten wachten. Dat blijkt uit een enquête die de LHV heeft gehouden onder haar leden.

Aan de ledenpeiling van de LHV deden 875 huisartsen mee. Er is specifiek gekeken naar de mogelijkheden die huisartsen nu hebben om kinderen te verwijzen en hun verwachtingen daarvan ná de decentralisatie. Daaruit blijkt dat huisartsen nu ook in veel gevallen al lange wachtlijsten zien, met name bij de jeugd-ggz. Daarbij verwacht meer dan driekwart van de huisartsen dat het verwijzen na de decentralisatie nog moeilijker wordt. Redenen daarvoor kunnen zijn dat de gemeente te weinig zorg inkoopt of een maximum instelt voor specialistische zorg. Dan blijven kinderen langer gespeend van de benodigde zorg.

Samenwerking met gemeenten
In de Jeugdwet, die de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten regelt, staat duidelijk dat de huisarts mag blijven verwijzen naar jeugdhulp. De gemeente mag geen barrières opwerpen of een tussenstap inbouwen (bijvoorbeeld door te vereisen dat een buurtteam eerst goedkeuring geeft aan een verwijzing). Gemeenten en huisartsen mogen echter wel afspraken maken over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing plaatsvindt. Daarin ziet de LHV ook nog duidelijke kans op verbetering. Maar liefst 92% van de huisartsen denkt dat de gemeente geen realistisch beeld heeft van de zorg die hij of zij biedt aan kinderen. Dat zal gedeeltelijk verklaard worden doordat twee derde van de huisartsen geen contact heeft met de gemeente over de jeugdzorg. Door meer met elkaar in contacten te komen, meer begrip voor elkaars positie en meer kennis over elkaars mogelijkheden, kunnen er betere samenwerkingsafspraken worden gemaakt.

De LHV ondersteunt deze samenwerking onder andere door de werkmap Huisarts en Gemeente die zij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemaakt.

Resultaten
Mogelijkheden om kinderen te verwijzen naar jeugdhulp op dit moment:

 • 37% stelt dat er voldoende zorg beschikbaar is
 • 12% geeft aan dat er korte wachtlijsten (minder dan een maand) zijn
 • 50% geeft aan dat er lange wachtlijsten (meer dan een maand) zijn

Gevolgen van de decentralisatie voor het verwijzen van kinderen naar jeugdhulp:9% van de huisartsen verwacht dat het verwijzen gemakkelijker zal worden

 • 8% van de huisartsen verwacht dat er geen gevolgen zullen zijn voor het verwijzen
 • 83% van de huisartsen verwacht dat het verwijzen van kinderen moeilijker zal worden

Mogelijkheden om kinderen te verwijzen naar jeugd-ggz op dit moment:

 • 29% stelt dat er voldoende zorg beschikbaar is
 • 10% stelt dat er korte wachtlijsten (minder dan een maand) zijn
 • 61% geeft aan dat er lange wachtlijsten (meer dan een maand) zijn

Gevolgen van de decentralisatie voor het verwijzen van kinderen naar jeugd-ggz:5% verwacht dat het verwijzen gemakkelijker zal worden

 • 19% verwacht dat er geen gevolgen zullen zijn voor het verwijzen
 • 77% verwacht dat het verwijzen moeilijker zal worden

Denkt u dat de gemeente een realistisch beeld heeft van de zorg aan kinderen die u als huisarts biedt?

 • Ja: 8%
 • Nee: 92%

Heeft u (direct of via uw huisartsengroep) contact met uw gemeenten over de jeugdzorg?

 • Ja: 35%
 • Nee: 65%

Ledenpeiling Landelijke Huisartsen Vereniging Jeugdzorg

In de media:

Volkskrant: 'Artsen bezorgd over kwaliteit jeugdzorg'

BNR: interview met bestuurslid Geert-Jan van Loenen