Huisartsenorganisaties werken samen aan actualiseren Toekomstvisie

 
Huisartsenorganisaties werken samen aan actualiseren Toekomstvisie
De wereld verandert en de huisarts verandert mee. Grote veranderingen in de samenleving en de zorg vragen om een actualisering van de visie op de huisartsenzorg. LHV, InEen en het NHG onderzoeken dit jaar samen op welke punten de Toekomstvisie 2022 actualisering nodig heeft, om die zorg toekomstbestendig te houden. Een nieuwe versie zou begin 2019 het licht moeten zien.

De huisartsenorganisaties werken dit jaar als onderdeel van een gezamenlijk activiteitenplan samen met de hoogleraren Huisartsgeneeskunde (het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde) aan een actueel toekomstbeeld van de huisartsenzorg in Nederland. Daarbij zullen zij ook de achterban, VPH, LOVAH, het actiecomité Het Roer Moet Om en de huisartsopleiders nauw betrekken. Rob Dijkstra, voorzitter NHG: ‘Deze discussie moeten we als beroepsgroep samen voeren. Met een aangescherpte visie op de toekomst kunnen we ook gerichter met anderen in gesprek over hoe de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden.’

Veranderingen

Hervormingen in de ggz, jeugd- en ouderenzorg hebben in de afgelopen jaren een grote druk op de huisarts gelegd. Daarnaast nemen zorgvraag en zorgzwaarte verder toe door de vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Alom wordt er gepleit voor verdere verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn, nodig om de zorg betaalbaar te houden. De hoge werkdruk vraagt om meer tijd voor de patiënt, onder andere door kleinere huisartsenpraktijken en meer ondersteuning en organisatie. Martin Bontje, voorzitter InEen: ‘Naast de benodigde meer tijd voor de patiënt doet de veranderende zorgvraag ook een beroep op de organisatie van de huisartsenzorg. Lokale en regionale huisartsenorganisaties kunnen daarbij helpen.’ Ook ontwikkelingen in de beroepsgroep zelf zorgen voor verandering, zoals toename van specialisatie onder huisartsen en meer huisartsen die in deeltijd werken. En het team in de huisartsenpraktijk is ook flink veranderd in de afgelopen jaren. ‘Daar moeten we op reageren én anticiperen.’

Kernwaarden als basis

De geactualiseerde Toekomstvisie moet begin 2019 het licht zien. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: ‘Dat is een bijzonder moment, want in 2019 is het precies 60 jaar geleden dat tijdens de zogeheten Woudschoten-conferentie de basis werd gelegd voor de huidige huisartsenzorg. De toen geformuleerde definitie van de huisartsenzorg en de kernwaarden –generalistisch, continu en persoonsgericht- zijn steeds een stevige en vanzelfsprekende basis gebleken, maar verdienen het ook om in het licht van de toekomst te worden getoetst. Verstaan we er met elkaar nog steeds hetzelfde onder? Zijn sommige wellicht belangrijker geworden en andere minder? We doen dit nadrukkelijk ook voor en met een nieuwe generatie huisartsen, we zijn immers drie generaties huisartsen verder.’

Lees hier de Toekomstvisie 2022