Huisartsenzorg voor patiënten met een Wlz-indicatie

 
In de praktijk is niet altijd duidelijk hoe de huisartsenzorg is geregeld voor mensen met een Wlz-indicatie. In welke situaties valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet en wanneer onder de Wlz (Wet Langdurige Zorg)? Wie is verantwoordelijk voor de medische basis zorg; de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde? Hoe mag deze zorg gedeclareerd worden? Dit kan leiden tot vragen en onduidelijkheid bij zowel als patiënt als huisarts en zorginstelling. ActiZ heeft rond deze problematiek een factsheet opgesteld voor zorginstellingen die ook handig is voor u als huisarts.

Zorginstellingen informeren huisarts

Doordat het traditionele onderscheid tussen verpleeg- en verzorgingstehuizen is verdwenen, is het voor u als huisarts niet altijd duidelijk of een zorginstelling is gecontracteerd voor behandeling en, zo ja, of dit alle bedden betreft of slechts een deel daarvan. Daarom heeft Actiz de zorginstellingen gevraagd de huisartsen waarmee zij te maken hebben, goed te informeren over de wijze waarop dit op hun locaties is geregeld. En huisartsen te informeren wanneer een patiënt door wijziging van een indicatie of locatie onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde komt te vallen.

Voorlichting voor de patiënt en familieleden

Om onduidelijkheid bij de patiënt en diens familie te voorkomen, is het van belang dat de zorginstelling hen goed informeert over de aanspraken binnen de Wlz. Vooral bij opname van patiënten met een intramurale indicatie, is het van belang dat de zorginstelling hen informeert over de levering van medische zorg van algemene aard. Wanneer de patiënt een Wlz-indicatie heeft én de instelling is toegelaten en gecontracteerd om behandeling te leveren, valt de huisartsenzorg onder de Wlz-aanspraak. De huisarts moet de patiënt dan uit schrijven.

Onterechte declaraties en U-bocht

Door de geschetste onduidelijkheden kunnen zich, net als in het verleden onder de AWBZ, problemen voordoen met dubbele declaraties: huisartsen declareren zorgkosten voor patiënten die in een zorginstelling (intramuraal) verblijven bij de zorgverzekeraar, terwijl deze kosten worden vergoed vanuit de Wlz. Het feit dat huisartsen niet op de hoogte zijn van de indicatie van de patiënt is hier debet aan. Met deze factsheet en oproep van ActiZ aan haar leden om huisartsen actief te informeren, moet aan deze onduidelijkheid en dubbele declaraties een einde komen.

Download de factsheet