Implementatie klachtenwet Wkkgz: waar staan we?

 
Implementatie klachtenwet Wkkgz: waar staan we?
Het klachtendeel van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet dit jaar ingericht worden. Voor huisartsen gebeurt dat door LHV en InEen. In dit bericht brengen we u op de hoogte van de voortgang van de klachten- en geschillenregeling huisartsenzorg, de geschilleninstantie en het netwerk van klachtenfunctionarissen. Ook kunnen we bekend maken wat het klachtendeel precies voor waarnemers inhoudt.

De Wkkgz verplicht per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben, te werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Voor de implementatie van de nieuwe wet nemen LHV en InEen de volgende stappen:

Netwerk van klachtenfunctionarissen

We werken samen met de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland aan een netwerk van klachtenfunctionarissen. Alle klachtenfunctionarissen die in de huisartsenzorg werken, kunnen aan dit netwerk deelnemen. De klachtenfunctionaris hoeft daarvoor niet per se in dienst te zijn van het netwerk. Het staat huisartsenvoorzieningen en kringen vrij een klachtenfunctionaris aan zich te binden voor de afhandeling van klachten.

Interne klachtenregeling

We ontwikkelen een uniforme klachtenregeling voor alle huisartsenvoorzieningen, zodat klachten goed en congruent worden afgehandeld zonder uit te monden in een geschil. Het ontwikkelde model wordt op werkbaarheid getoetst door experts op het gebied van klachtafhandeling uit alle delen van de huisartsenzorg. Begin september krijgen de besturen van LHV, InEen en van patiëntenorganisaties het model voor akkoord voorgelegd.  

Landelijke geschilleninstantie

De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland is druk doende zich om te vormen tot de Stichting Geschilleninstantie Huisartsenzorg/Eerstelijnszorg. De geschilleninstantie gaat drie geschillencommissies en een netwerk van klachtenfunctionarissen faciliteren. Het is de bedoeling dat de formele structuur van de geschilleninstantie op 1 oktober klaar is en de Raad van Toezicht vanaf dat moment operationeel. De werving van medewerkers voor de geschilleninstantie vindt in het najaar plaats. Deze functies kunnen mogelijk worden ingevuld door een deel van de secretarissen en klachtenfunctionarissen van de huidige klachtenregelingen

Geschillenregeling

De geschillenregeling is bijna af, waarna deze wordt besproken met de Patiëntenfederatie Nederland. Na akkoord van de Patiëntenfederatie, wordt de regeling ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van LHV en InEen. Vervolgens kan de geschillenregeling begin september voor akkoord worden voorgelegd aan het CIBG, onderdeel van het ministerie van VWS.

Bent u waarnemer?

Volgens de Wkkgz bent u als waarnemer (zelfstandig werkende zorgverlener) ook een zorgaanbieder en moet u in principe individueel aan de voorwaarden van de wet voldoen. Dit is alleen niet in het belang van de patiënt en de huisarts. De patiënt ziet een waarnemer als iemand die bij de praktijk hoort waar hij of zij werkzaam is. De LHV heeft daarom bij de ministeries van VWS en Financiën en bij de Belastingdienst ervoor gepleit dat waarnemers de procedures kunnen volgen van de praktijk waar ze werken. Hierbij gaat het om de klachtenprocedure, de Veilig Incident Melden-procedure, de calamiteitenmelding bij de IGZ en de meldcode kindermishandeling. De LHV heeft onlangs vernomen dat partijen hiermee akkoord zijn en dat dit geen invloed heeft op het fiscaal ondernemerschap van de waarnemer. U moet zich als waarnemer wel zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie, zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt.

Meer informatie

Het LHV-dossier over de Wkkgz is geactualiseerd. U leest hier wat u in 2016 op orde moet hebben en welke onderdelen u voor 2017 moet voorbereiden. We houden u via de LHV-website op de hoogte van de voortgang rond de implementatie van de Wkkgz.