InEen en LHV maken afspraak met VGZ over indexering

 
InEen en LHV maken afspraak met VGZ over indexering
InEen en LHV hebben met VGZ afgesproken dat ook VGZ gaat indexeren in 2020 en resterende de looptijd van het hoofdlijnenakkoord. Daarnaast gaat VGZ, als er een regioplan wordt opgesteld of als er maatwerkafspraken zijn, niet meer dan 10% van het budget voor Organisatie & Infrastructuur afbouwen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van intensief overleg tussen LHV, InEen en VGZ.

LHV en InEen gingen met VGZ om tafel omdat de indexeringsafspraken onvoldoende zijn meegenomen in 2019. Alle tarieven bevatten een looncomponent en moeten daarom geïndexeerd worden conform de afspraken uit het HLA, aldus de koepels. Volgens VGZ is in lokale onderhandelingen wel rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen. Na veelvuldig overleg hebben de partijen besloten de discussie over 2019 te staken en de aandacht te richten op de uitvoering van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord, zodat die goed en zichtbaar vorm krijgen in de contracten.

Afspraken over indexering 2020-2022

Afgesproken is dat in ieder geval alle tarieven met een looncomponent (arbeidskosten en personeelskosten) in S1, S2, S3 en alle prestaties buiten segmenten geïndexeerd worden tijdens de looptijd van het hoofdlijnenakkoord. VGZ is daarbij transparant over het jaarlijks gehanteerde indexeringspercentage (de OVA) en de indexering systematiek. Na toepassing van de OVA kunnen de tarieven aangepast worden op basis van onder meer efficiencyverbetering en praktijkvariatie. Dit geldt zowel voor 1-jarige als voor meerjarige contracten.

Zorggroepen en gezondheidscentra die meer willen weten over de totstandkoming van het tarief 2019 of de tarieven van hun meerjarige contract, kunnen contact opnemen met hun inkoper. Blijkt dat er onvoldoende dekking is in 2019, dan wordt dit besproken in de contracteerronde 2020 en wordt hiermee rekening gehouden bij het maken van een nieuwe tariefafspraak. Voor de tarieven stoppen met roken en service en bereikbaarheid past VGZ sowieso de indexering 2019 toe voorafgaand aan de indexering voor 2020.

Organisatie & Infrastructuur

LHV en InEen hebben met VGZ afspraken gemaakt over het hanteren van overgangsafspraken uit het Velzel rapport. VGZ streeft naar (resultaat)afspraken op basis van een regioplan. Is er in een regio niet tijdig overeenstemming en/of is er geen maatwerkafspraak, dan wordt conform Velzel niet meer dan 10% van het O&I-budget van het voorgaande jaar afgebouwd. Wordt er gedurende het jaar een regioplan afgesproken, dan stelt VGZ de middelen alsnog beschikbaar.

Vinger aan de pols

LHV en InEen verwachten dat de gemaakte afspraken positief bijdragen aan succesvolle afronding van de lopende gesprekken rond het VGZ contract. LHV en InEen monitoren de naleving van de afspraken nauwgezet. Mochten er vragen rijzen of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat graag zodat we hierover direct in gesprek met VGZ kunnen gaan.