Kortdurend verblijf in 2015 veilig gesteld

 
Begin september meldden wij u dat door de snelheid van de overheveling van het kortdurend verblijf van AWBZ naar Zorgverzekeringswet, de beschikbaarheid en kwaliteit van deze opvang in gevaar dreigden te komen. Door een aangenomen amendement van de ChristenUnie wordt de overheveling van het kortdurende eerstelijns verblijf uitgesteld tot 1 januari 2016 en de opvang wordt in 2015 door middel van een subsidie gefinancierd op grond van de Wet langdurige zorg. Ook kan de huisarts vanaf 2015 weer zelf rechtstreeks patiënten insturen.

Bij kortdurend verblijf gaat het om mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis) en daarom voor korte tijd in een zorginstelling worden verzorgd en verpleegd. Deze kortdurende opnames voorkomen duurdere en onnodige opnames in ziekenhuizen en zijn gericht op een snelle terugkeer naar de thuissituatie.

Uitstel en financiering 

De LHV en andere zorgpartijen hebben het kabinet aan de hand van een brief opgeroepen om de overheveling van het kortdurend verblijf een jaar uit te stellen, zodat zorgverzekeraars voldoende tijd hebben om de beschikbaarheid en kwaliteit van deze opvang te garanderen. Met het amendement van de ChristenUnie is het uitstel tot 2016 gerealiseerd en kan de opvang in 2015 door een subsidieregeling worden gefinancierd. In het amendement wordt ook geregeld dat palliatief terminale zorg in een instelling onder de dekking valt van de subsidieregeling.      

Terugkeer verwijsrecht huisartsen 

Tot 2013 kon de huisarts rechtstreeks iemand laten opnemen voor kortdurend verblijf. Sinds 2014 is dat niet meer mogelijk en kan de huisarts kortdurend verblijf voor zijn patiënten alleen regelen via het ziekenhuis (transferverpleegkundige). Volgens de LHV maakt dit het proces onnodig ingewikkeld en komt het de kwaliteit en zorgkosten niet ten goede. We hebben daarom de terugkeer herhaaldelijkbepleit van het directe verwijsrecht van huisartsen, dat door het goedgekeurde amendement vanaf volgend jaar weer rechtstreeks mogelijk is.

Het in gevaar komen van de beschikbaarheid van het kortdurend verblijf, heeft de LHV aangekaart in een brief aan de Tweede Kamer, samen met Actiz, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verenso, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.

Dossier Wlz en Wmo