Kwart Hidha's ervaart hoge werkdruk

 
Ruim een kwart van de huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha's) ervaart een hoge werkdruk. Dat blijkt uit de Hidha-monitor 2013 van LHV-Wadi waaraan 180 artsen deelnamen. Een sterke stijging ten opzichte van de meting in 2011 toen slechts tien procent aangaf een hoge werkdruk te ervaren. "Afgelopen jaren zijn er steeds meer taken op het bord van de huisarts gekomen. Dat vertaalt zich uiteraard ook in de werkdruk van de Hidha. Een belangrijk aandachtspunt voor LHV-Wadi is zorgen dat de werkgevers zich dit realiseren", aldus José Peters voorzitter van LHV-Wadi.

De belangrijkste redenen voor de ervaren werkdruk is het grote aantal medische taken en het feit dat er structureel wordt overgewerkt. Zoomen we in op het overwerken, dan blijkt dat een derde van de Hidha's vijf tot tien uur per maand overwerkt. In zestien procent van de gevallen wordt meer dan tien uur per maand overgewerkt.

Plezier in het werk
Ondanks de ervaren werkdruk blijkt dat de overgrote meerderheid van de respondenten met veel plezier naar het werk gaat. De samenwerking met de praktijkhouder wordt in de regel als positief beschouwd, er is sprake van goede onderlinge communicatie en ook medisch inhoudelijk zit men op één lijn. Bijna drie kwart van de Hidha's geeft aan zich gewaardeerd te voelen door hun werkgever. Belangrijkste reden om voor een rol als Hidha te kiezen, is dat de functie goed met privéverplichtingen te combineren is. Bovendien zorgt een vaste aanstelling voor zekerheid en stabiliteit.

Continuïteit van zorg
Net als in 2011 en 2010 blijken Hidha's een belangrijke constante factor in veel Nederlandse huisartsenpraktijken. Meer dan de helft werkt al langer dan vijf jaar als Hidha. Negentig procent werkt daarbij vast in één praktijk. "Door hun langjarige betrokkenheid bij een praktijk spelen Hidha's een belangrijke rol in het garanderen van continuïteit van zorg. Vanuit patiëntperspectief is continuïteit van zorg een groot goed. Bovendien is het een van de kernpunten van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022", stelt Peters.

Hidha ambieert praktijkhouderschap
Als we de Hidha's vragen wat verder weg te kijken, dan blijkt dat de helft van de respondenten zichzelf op langere termijn het liefst als praktijkhouder ziet. Zo'n achttien procent ziet het Hidha-schap daarom ook als opstap naar associatie. Dat laat onverlet, dat op korte termijn (2 jaar) bijna driekwart van de respondenten nog werkzaam denkt te zijn als Hidha.

Inzicht in de belangen van Hidha's
De Hidha-monitor biedt ook dit jaar weer belangrijke inzichten in hoe Hidha's naar het huisartsenvak en hun functie kijken. De knelpunten vormen belangrijke input voor de belangenbehartiging door LHV-Wadi. Ook is het van belang om juist de tevredenheid van de Hidha's naar buiten toe transparant te maken.
Jaarlijks organiseert LHV de Hidha-dag (5 november 2013). Daar zal ook dit jaar weer aandacht worden besteed aan relevante onderwerpen zoals onderhandelen en effectief communiceren met de werkgever.