Ledenraad benoemt Garmt Postma als nieuw bestuurslid

 
Ledenraad benoemt Garmt Postma als nieuw bestuurslid
De Ledenraad van de LHV is op 13 december 2016 unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Garmt Postma, waarnemend huisarts uit Doetinchem, tot lid van het bestuur van de LHV. Vanaf het nieuwe jaar volgt hij algemeen bestuurslid Geert-Jan van Loenen op.

De Ledenraad nam dinsdag afscheid van Guus Klunder (kringafgevaardigde Gelre-IJssel), Ruud Weijnen (kringvoorzitter Limburg) en Geert-Jan van Loenen. Namens het LHV-bestuur en alle afgevaardigden dankte voorzitter Ella Kalsbeek hen voor alle inspanningen voor de beroepsgroep in de afgelopen jaren.

Garmt Postma volgt Van Loenen op, die naar eigen zeggen met veel plezier 7 jaar bestuurder van de LHV is geweest: “Ik heb vele momenten gekend dat ik me als een vis in het water heb gevoeld. De overweldigende manifestatie in de RAI in 2011 ervaar ik als een van de hoogtepunten.”  

De Ledenraad heeft deze vergadering gesproken over:

Aanbod huisartsenzorg voor ouderen

De meest recente versie van het Aanbod huisartsenzorg voor ouderen uit 2013 is geactualiseerd. De herziening is aangepast op de veranderingen door de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Ledenraad geeft aan dat de herziene versie nog op enkele punten moet worden aangepast, waarna het document akkoord is en kan worden gepubliceerd. Voor het einde van dit jaar verschijnt de nieuwe versie, deze wordt via de LHV verspreid.      

Regionaal wat regionaal kan, landelijk wat landelijk moet

De Ledenraad staat stil bij het proces waarmee de LHV zich voorbereidt op de diverse bestuurlijke overleggen met zorgverzekeraars. Via ophaalsessies worden de onderwerpen bespreekbaar gemaakt waar huisartsen regionaal mee te maken hebben, of die juist zorgverzekeraarsbreed spelen en zich daardoor lenen voor opschaling naar landelijk overlegniveau. Er is gesproken over verbeteringen die de verbinding tussen regio en landelijk voor de nieuwe contracteercyclus nog sterker maken.

Contributiesystematiek ongewijzigd

De Ledenraad heeft besloten haar eerdere besluit over wijziging van de contributiesystematiek voorlopig niet in werking te laten treden. Eerder was besloten dat per 1 januari 2017 de contributie voor praktijkhouders en waarnemers zou worden vastgesteld door middel van een inkomensformulier, dat moet worden ondertekend door een accountant/boekhouder. Daarover is in september naar de leden gecommuniceerd. Daarna is gebleken dat de benodigde inkomensgegevens erg complex zijn om vast te stellen en dat accountants mogelijk kosten rekenen voor dit formulier. De LHV vindt dit onwenselijk voor haar leden.

Daarom heeft de Ledenraad besloten deze methode niet te hanteren voor het bepalen van de contributie voor 2017. Praktijkhouders en waarnemers worden voor het lidmaatschap 2017 ingedeeld in dezelfde contributieklassen als het afgelopen jaar. In 2017 wordt een nieuw voorstel voor de contributiesystematiek voorgelegd aan de Ledenraad. De LHV informeert op korte termijn persoonlijk de groepen leden die het hier betreft.

Presentatie cao-inzet

Namens het cao-onderhandelingsteam heeft Ronald Morshuis een presentatie aan de Ledenraad gegeven over de procesgang rond de cao en de inzet van de LHV.

En verder

Verder is tijdens deze vergadering de verenigingsbegroting voor 2017 goedgekeurd, werd het Project Organisatie & Infrastructuur over de ondersteuningsbehoefte in de eerste lijn nader bekeken en is het Jaarplan 2017 vastgesteld, waarin de LHV haar belangrijkste projecten voor het komende jaar bepaalt.

In de themabijeenkomst voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering, werden de eerste uitkomsten van de LHV-peiling over ANW-zorg met de Ledenraad gedeeld. Ook zijn de eerste oplossingsrichtingen voor de door huisartsen gemelde vraagstukken verkend, die de komende tijd uitgewerkt worden in scenario’s. Samen met VPHuisartsen, InEen en waar nodig andere betrokkenen zoals patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid, stelt de LHV de benodigde veranderplannen op.