Ledenraad benoemt Guus Jaspar als nieuw bestuurslid

 
Ledenraad benoemt Guus Jaspar als nieuw bestuurslid
De Ledenraad van de LHV is op 16 april 2019 unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Guus Jaspar, huisarts uit Terneuzen, tot lid van het bestuur van de LHV.

Guus Jaspar volgt Paulus Lips op, die kort geleden afscheid nam van de LHV. Verder is tijdens de Ledenraad gesproken over de volgende onderwerpen:

Arbeidsmarkt en cao

De Ledenraad stond stil bij de ontwikkelingen in de cao’s in de eerste lijn, de werkgeversrol van de huisarts, het ondersteunend team en de arbeidsmarkt. Daarin is in de afgelopen decennia veel veranderd, maar de kern blijft dat huisartsen verantwoordelijkheid nemen en autonomie houden. In de komende tijd zal de Ledenraad vaker over dit onderwerp spreken. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden om de Cao voor huisartsen in dienstverband van een organisatie te integreren in de Cao Hidha, om arbeidsmarktvraagstukken wellicht beter het hoofd te kunnen bieden.

Pneumokokkenvaccinatie

Het ministerie van VWS wil per 2020 de pneumokokkenvaccinatie beschikbaar stellen voor een specifieke doelgroep via een programmatische aanpak en vanuit financiering door de overheid. In de Ledenraad lag de vraag voor of de uitvoering van deze programmatische aanpak van de pneumokokkenvaccinatie bij de huisarts past, en onder welke randvoorwaarden. De LHV-kringen die dat nog niet gedaan hebben zullen hun achterban hierover raadplegen. In de bijeenkomst van juni zal de Ledenraad een beslissing nemen.

Huisartsentekorten

Na overleg met minister Bruins van VWS in maart 2018, hebben LHV en VWS samen onderzoek laten doen naar de problematiek achter (dreigende) huisartsentekorten. In december 2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd: in de komende vijf jaar dreigt in veel regio’s een tekort aan huisartsen te ontstaan. In de Ledenraad zijn oplossingsrichtingen verkend en nieuwe suggesties verzameld voor dit complexe vraagstuk. Ook deze worden in de uitwerking van het gezamenlijke plan van aanpak met VWS meegenomen.