Ledenraad bespreekt organisatie en infrastructuur eerstelijnszorg

 
De Ledenraad van de LHV voerde op 6 april 2017 een uitgebreide discussie over de organisatie en infrastructuur van de eerstelijnszorg. Dat gebeurde aan de hand van de recent uitgevoerde analyse naar de impact van de betaaltitels die het eerder verschenen rapport voorstelt. De Ledenraad neemt de komende 2 weken de tijd om nadere vragen te stellen en de achterban te raadplegen alvorens zij een besluit neemt over het rapport.

In het onderhandelaarsakkoord eerste lijn 2014 – 2017 is afgesproken om de organisatiegraad in de eerste lijn te versterken, als noodzakelijke voorwaarde om de ambities uit het akkoord te kunnen realiseren en als alternatief voor de zogeheten GEZ-financiering. De Ledenraad besprak eind 2016 al de tussenrapportage van het project Organisatie en Infrastructuur. Nu lag de impactanalyse op tafel, die inzicht geeft in de praktische hanteerbaarheid en financiële impact voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars van de voorgestelde betaaltitels.

Het voorstel is dat er vanaf 2018 4 betaaltitels komen (praktijkmanagement, wijkmanagement, ondersteuning ketenzorg en regiomanagement) en voor elk komt een inhoudelijke beschrijving. Declaraties moeten eenvoudig en globaal blijven en ontwikkelingen periodiek gemonitord. De Ledenraad kreeg een toelichting op deze aanbevelingen uit de impactanalyse van projectleider Edwin Velzel.

Convenant Huisartsenzorg

Als tweede groot thema voerde de Ledenraad een discussie over het convenant waarover de LHV momenteel met VWS in intensief overleg is. Dit ‘tussenakkoord’ zou moeten gelden voor het brugjaar 2018. Als er eenmaal een nieuw kabinet is, kan het overleg over een meerjaren-akkoord pas weer van start gaan. De gesprekken met VWS worden bemoeilijkt door de demissionaire status van dit kabinet, dat zich terughoudend opstelt. De Ledenraad verkende verschillende scenario’s en de inzet vanuit de LHV. Het streven van VWS is om binnen een aantal weken tot een convenant voor 2018 te komen.

Toekomstbestendige ANW zorg

Kort kwamen ook de actuele ontwikkelingen in de ANW zorg aan de orde. De LHV werkt samen met andere huisartsenorganisaties aan concrete oplossingen voor het verlagen van de werkdruk in de ANW-zorg en het terugbrengen van het werkplezier. Na de onderzoeksfase waar bijna 4000 huisartsen aan meededen, wordt de komende tijd een groot aantal oplossingen in de praktijk getest, aansluitend bij de eigen kenmerken van een regio. Voor de zomer gaan deze pilots lopen.

Pilots kunnen gaan over meer eenvoudige oplossingen als een andere inroostering, het splitsen van diensten, triage door de huisarts zelf. Maar ook over complexere oplossingen als een verbreding van het dagvenster of de ontkoppeling van huisartsenzorg overdag en zorg in de ANW-uren. Ook komt er een gereedschapskist met succesvolle praktijkvoorbeelden van verschillende huisartsenposten.

Er werd tijdens de bijeenkomst ook afscheid genomen van Ledenraadsleden Wim Heres, Guido Adriaansens en Robert Keppel.