Ledenraad LHV stemt in met hoofdlijnenakkoord

 
Ledenraad LHV stemt in met hoofdlijnenakkoord
De ledenraad van de LHV heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, InEen en de LHV onlangs bereikten. Als de andere organisaties ook akkoord gaan wordt het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg al op korte termijn getekend.

"Voor de LHV waren 3 dingen belangrijk", vertelt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. "Allereerst meer geld om de problemen in de huisartsenzorg op te lossen, zoals de zorg voor oudere en andere kwetsbare patiënten, de problemen in achterstandswijken, de enorme druk op de ANW-uren en de noodzaak tot betere ICT.

Daarnaast: geen vrijblijvende afspraken èn monitoring van die afspraken door een onafhankelijke partij. Dat is onze inzet in de onderhandelingen geweest. Na de moeizame gesprekken boeken we nu een goed resultaat met een akkoord waarin we deze inzet terug zien. We verwachten dat dit landelijke kader een positieve invloed heeft op regionale onderhandelingen in de komende jaren. En al moeten de afspraken per regio worden uitgewerkt, de kern is: er komt meer tijd voor de patiënt."

Zorgen over werkdruk

De ledenraad van de LHV stemde met grote meerderheid in met het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022. Wel sprak de ledenraad haar zorgen uit over de toegenomen werkdruk van huisartsen en de ervaring dat het gesprek met de zorgverzekeraars hierover moeizaam verloopt. Ella Kalsbeek: "Uiteraard nemen wij deze zorgen heel serieus en zullen we ons als LHV inzetten om die regionale gesprekken tussen huisartsen en zorgverzekeraars beter te laten verlopen."

Belangrijke afspraken

  • De huisartsenzorg wordt de komende 4 jaar versterkt: er komt € 471 miljoen bij. Daarnaast blijft de € 100 miljoen beschikbaar die eerder voor huisartsenzorg was bestemd, maar niet uitgegeven: voor onder meer ICT-ondersteuning en achterstandswijken. Zo krijgen huisartsenpraktijken in achterstandswijken € 12 miljoen extra.
  • In het hoofdlijnenakkoord is verder afgesproken dat er de komende 4 jaar € 75 miljoen beschikbaar komt voor het project OPEN (online patiëntinzage eerstelijnszorg Nederland).
  • Naar schatting stijgen lonen en prijzen tussen 2019 en 2022 met gemiddeld 3,4% per jaar. Deze loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd in de prijzen en tarieven voor de huisartsenzorg. Hierdoor neemt in de periode van 4 jaar het beschikbare budget voor de huisartsenzorg toe met 580 miljoen euro.
  • De NZa gaat monitoren of de afspraken over de vastgestelde prioriteiten worden nageleefd. Dit betekent dat de NZa de contracten tussen zorgverzekeraars en huisartsen, de totstandkoming van regionale afspraken, daadwerkelijke uitgaven en regionale verschillen onder de loep gaat nemen.

Dit hoofdlijnenakkoord heeft een looptijd van 4 jaar, van 2019 tot en met 2022. Bekijk de samenvatting van het akkoord of bekijk de video met de hoofdpunten.