LHV en InEen informeren klachtenregelingen huisartsenzorg over Wkkgz

 
LHV en InEen informeren klachtenregelingen huisartsenzorg over Wkkgz
Vertegenwoordigers van zorgaanbieders en patiënten hebben een jaar de tijd gekregen om het klachtendeel van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vorm te geven. LHV en InEen informeerden deze week de huidige klachtenregelingen over de wijze waarop zij invulling willen geven aan de klachten- en geschillenregeling huisartsenzorg.

De stappen die tot nu toe door LHV en InEen zijn genomen en die het komend jaar nog volgen:

Programma van Eisen

De LHV en InEen werken samen met de andere brancheorganisaties in de zorg, patiënten- en consumentenorganisaties en beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars aan een Programma van Eisen (PvE) waaraan de geschilleninstantie(s) in de zorg moeten voldoen. Het PvE wordt voor 1 april 2016 voor akkoord voorgelegd aan de besturen van deze partijen.
Aan de hand van het vastgestelde PvE-richten de brancheorganisaties daarna - gezamenlijk of alleen - een geschilleninstantie op die de instemming van de patiënten- en consumentenorganisaties krijgt en daarmee ook de goedkeuring van de minister van VWS.

Uniformiteit en eenduidigheid

De patiënten- en consumentenorganisaties hebben voorkeur voor een zorgbrede geschilleninstantie die dicht bij de patiënt zitting houdt. De brancheorganisaties in de zorg geven aan dat een zorgbrede geschilleninstantie op korte termijn niet haalbaar is. Wel streven we naar uniformiteit en eenduidigheid voor zowel de patiënt als de zorgverlener. De insteek van LHV en InEen is te komen tot een landelijke geschilleninstantie voor de huisartsenzorg met een klein aantal regionaal opererende deskundige commissies.

Modelklachtenregeling

Verder ontwikkelen LHV en InEen samen met het NHG een modelklachtenregeling voor alle huisartsenvoorzieningen. En willen we een landelijke pool van klachtenfunctionarissen met een goede regionale spreiding oprichten. Huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten kunnen zich aan deze landelijke pool verbinden, zodat zij niet zelf een klachtenfunctionaris aan zich hoeven (wel mogen) te verbinden en daarmee zorgdragen voor een onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen die nu in de huisartsenzorg werkzaam zijn, willen LHV en InEen graag een plek bieden in de landelijke pool. Hierdoor dragen we zorg voor een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling en beperken we het aantal geschillen dat bij de geschilleninstantie terecht komt tot een minimum.

Meer informatie

We houden u via de LHV-website op de hoogte van de voortgang rond de implementatie van de Wkkgz. 

Dossier Wkkgz