LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

 
LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte
De LHV en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen onderzoeken hoe in de bekostiging van huisartsen meer rekening gehouden kan worden met de verwachte zorgzwaarte van de patiënten die bij de huisarts zijn ingeschreven. Om te corrigeren voor 'zware' en 'lichte' populaties geldt nu bij het inschrijftarief een opslag voor oudere patiënten en voor patiënten die wonen in een achterstandswijk.

In 2016 heeft het NIVEL op verzoek van de NZa onderzocht of leeftijd en het wonen in een achterstandswijk nog steeds goed samenhangen met de zwaarte van de zorg in de huisartsenpraktijk en of er andere populatiekenmerken zijn die dat in sterkere mate doen.

Het onderzoek laat zien dat de huidige differentiatie naar leeftijd en achterstandswijk een minder sterke samenhang met de gemeten zorgzwaarte vertoont dan verwacht. Deze kan verbeterd worden door te kijken naar meer patiënt-specifieke factoren als demografische-, omgevings- en gezondheidskenmerken. Ze lijken een betere basis voor differentiatie te vormen dan het huidige systeem.

Het vervolg

Met het NIVEL-onderzoek als vertrekpunt, gaan LHV en NZa de komende tijd het gesprek aan met een bredere groep van zorgaanbieders en verzekeraars. We gaan kijken of de onderzoeksuitkomsten corresponderen met wat huisartsen ervaren in de praktijk.

Waarom doet de LHV dit

De huidige manier van differentiëren bestaat al lange tijd en is niet geüpdatet. De LHV vindt het belangrijk dat de beloning van huisartsen zo goed mogelijk aansluit bij de hoeveelheid werk die ze verrichten. Zeker in het licht van de hoge werkdruk die huisartsen ervaren en de roep om meer tijd voor de patiënt. Dit onderzoek moet hieraan bijdragen.