LHV in gesprek over randvoorwaarden medicatiebeoordeling

 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt zoals eerder gemeld vanaf 1 juli toezicht op de implementatie van medicatiebeoordelingen in het kader van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. De LHV heeft ervoor gezorgd dat huisartsen en apothekers drie jaar de tijd krijgen om de aanpak vorm te geven en voor de volledige beoogde groep uit te voeren. Over andere randvoorwaarden zijn LHV, KNMP, verzekeraars en VWS al lange tijd in gesprek, maar die voorwaarden zijn nog niet naar onze tevredenheid opgelost.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in haar toezichtkader voor 2015 aangegeven te focussen op medicatieveiligheid in alle domeinen van de gezondheidszorg. Eén van de onderdelen daarvan is het uitvoeren van medicatiebeoordelingen voor kwetsbare ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken. Ook door patiëntenorganisaties wordt groot belang gehecht aan het oppakken van deze taak door huisartsen en apothekers.

Groeimodel

De LHV en KNMP hebben namens huisartsen en apothekers bij de IGZ aangekaart dat het van belang is de implementatie van medicatiebeoordeling gefaseerd in te voeren en scherpere selectiecriteria te hanteren, zodat deze aanpak behapbaar blijft voor de zorgverleners. De IGZ heeft hiermee ingestemd en het voorstel van LHV en KNMP voor de aangepaste patiëntselectiecriteria in haar toetsnorm opgenomen. Op basis hiervan is voor de periode 2015-2017 een groeimodel opgesteld.

Randvoorwaarden

Over de randvoorwaarden voor de medicatiebeoordeling zijn LHV en KNMP nog in overleg met betrokken partijen. De prestatie ‘Medicatiebeoordeling’ wordt door de meeste verzekeraars als farmaceutische prestatie gezien en dan ook vrijwel altijd alleen bij apothekers gecontracteerd. Dat impliceert vooralsnog dat het aan huisartsen is om met de samenwerkende apotheek afspraken te maken over de verdeelsleutel van de hiertoe door de zorgverzekeraar beschikbaar gestelde gelden.

LHV en KNMP willen dat verzekeraars de medicatiebeoordeling bij apothekers en huisartsen contracteren. Wij gaan wederom met alle betrokken partijen (koepels van zorgverleners, de zorgverzekeraars en VWS) om tafel om nadere afspraken over de financiering te maken. Het regelen van de randvoorwaarden is voor de LHV van groot belang.

Handhaving per 1 juli 2015

Huisartsen en apothekers moeten per 1 juli kunnen aantonen dat zij zijn gestart met medicatiebeoordelingen, in het kader van patiëntveiligheid en verantwoorde zorg. Daarbij heeft de IGZ aangegeven, zoals gebruikelijk in haar toezicht, te werken volgens het principe ‘comply or explain’. Dat betekent dat u in principe de richtlijn volgt en bij afwijken van de richtlijn moet kunnen motiveren waarom afwijking wenselijk en verantwoord was. De IGZ beziet hoe in de sector met de richtlijn en het afgesproken groeimodel wordt omgegaan door huisartsen en apothekers.

Concrete tips

Voor concrete tips over hoe u hiermee kunt starten, bekijk u het onderdeel Medicatiebeoordeling op de website. Daarnaast vindt u in LHV-ledenblad De Dokter een uitgebreid artikel over medicatiebeoordeling, met ervaringen van een huisarts, een stappenplan en tips.