LHV krijgt garanties voor basishuisartsenzorg

 
Er wordt in de toekomst niet gekort op de basiszorg als er meer geld naar ketenzorg gaat. Tijdens het bestuurlijk overleg over de nieuwe bekostiging op 31 maart gaf het ministerie van VWS ook voor de LHV noodzakelijke garanties voor een zorgvuldige en verantwoorde overgang naar het nieuwe bekostigingsmodel. De LHV is tevreden over deze volgende stap in de richting van de nieuwe bekostiging voor de huisartsenzorg.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de bekostiging van huisartsenzorg op een andere leest geschoeid. Er worden drie segmenten in het leven geroepen. Segment 1 staat voor de basis huisartsgeneeskundige zorg. In segment 2 worden de multidisciplinaire ketens ondergebracht. En vanuit segment 3 vindt de bekostiging plaats van innovaties/vernieuwing en specifieke prestaties. Het is de LHV er veel aan gelegen dat segment 1 (de basiszorg dus) nooit budgettair in het gedrang komt. In het bestuurlijk overleg werd toegezegd dat wanneer in de andere twee segmenten - programmatische (keten)zorg, innovatie en vernieuwing– de budgetten overschreden worden, dat niet ten koste gaat van het budget voor de reguliere huisartsenzorg.

Garanties

Bovendien is overeengekomen dat in de aanwijzing aan de NZa wordt opgenomen dat de systeemwijziging per 1 januari niet mag leiden tot grote schokeffecten op praktijkniveau. De verzekeraars hebben daarvoor een garantie afgegeven. Daarnaast heeft VWS nogmaals bevestigd dat de overgang naar het nieuwe bekostigingssysteem gefaseerd plaatsvindt. Er wordt tot en met mei de tijd genomen om een aantal onderdelen van de bekostiging concreet uit te werken. Bijvoorbeeld hoe de M&I's in de nieuwe bekostiging worden ondergebracht, hoe de modules voor resultaatbeloning in segment 3 eruit gaan zien en hoe de praktijkondersteuner somatiek gefinancierd wordt. Die concrete uitwerking is essentieel om in 2015 de eerste gecontroleerde stappen te kunnen zetten richting de nieuwe bekostiging.

De noodklok

In het zorgakkoord 2014-2017 werd een nieuwe bekostigingssystematiek afgesproken. Kern hiervan vormt de verdeling in 3 segmenten. De LHV-ledenraad ging in september 2013 vrijwel unaniem akkoord. In december 2013 kwam de NZa vervolgens volgens afspraak met een conceptadvies over de precieze invulling van de nieuwe bekostiging. Dat conceptadvies mondde na consultatie van de diverse betrokken partijen uit in het definitieve advies van de NZa, dat eind februari 2014 kwam. Dit advies leidde ertoe dat de LHV driemaal achtereen de noodklok luidde: eerst mondeling, toen in een gezamenlijke brief met andere zorgkoepels en 27 maart in een brief namens de LHV alleen. In deze brief noemde de LHV het niet verantwoord om een volgende stap te zetten op weg naar een nieuwe bekostiging, vanwege de onzekerheden en het ontbreken van de precieze uitwerking. Het overleg van afgelopen maandag heeft toezeggingen van de andere convenantspartijen opgeleverd die een voortgang alsnog mogelijk maken.

In de komende editie van De Dokter leest u meer over de nieuwe bekostiging.