LHV pleit voor uitstel Wet zorg en dwang

 
LHV pleit voor uitstel Wet zorg en dwang
Per 1 januari 2020 wil het ministerie van VWS de Wet zorg en dwang invoeren. Verschillende zorgorganisaties, waaronder de LHV, uiten in een brief aan het ministerie hun zorgen over zowel de totale uitvoerbaarheid van de wet als de beoogde inwerkingtredingsdatum.

De Wet zorg en dwang (Wzd) moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang. Het doel van de wet staat niet ter discussie, we zien echter niet hoe de voorliggende Wzd daaraan gaat bijdragen. Mogelijk ontstaan door de (te snelle) invoering zelfs onvoorzienbare risico’s in de zorg voor de meest kwetsbare mensen.

Zorgen

De geuite zorgen hebben betrekking op meerdere terreinen. Zo levert de samenloop tussen de Wzd en Wvggz nog grote onduidelijkheden op en is het niet helder hoe de Wzd in de thuissituatie moet worden uitgevoerd. Ook zijn aanpassingen nodig aan de elektronische cliënt dossiers (ECD’s) die niet per 1 januari 2020 kunnen worden gerealiseerd. Verder is de bekostiging van de uitvoering van de Wzd niet in beeld en maken we ons zorgen over de administratieve lasten. Bovendien is de vraag of uitbreiding van de inzet van zorgprofessionals haalbaar is in de schaarse arbeidsmarkt én ontbreekt nadere regelgeving van het ministerie voor de Wzd-arts of functionaris als de zogenoemde zorgverantwoordelijke (degene die het zorgplan met dwangzorg op- en bijstelt).

Redelijke invoeringstermijn

Doordat de uitvoering van de Wzd nog veel onduidelijkheden kent, is tijdige voorbereiding onmogelijk. We pleiten daarom voor duidelijke randvoorwaarden en een redelijke invoeringstermijn. Eerder was afgesproken een invoeringstermijn van anderhalf jaar te hanteren zodat uitvoerders van de wet zich goed kunnen voorbereiden op de implementatie.

Meer informatie

LHV wil helderheid over rol huisarts in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

LHV bezorgd over nieuwe wetten Zorg en Dwang en Verplichte ggz

BijlageGrootte
PDF-pictogram Brief aan minister inzake WZD233.52 KB