LHV stelt drie modellen voor ouderenzorg op

 
De LHV heeft in een notitie het aanbod huisartsenzorg voor ouderen beschreven, zoals dat in huisartsenpraktijken kan worden geleverd. Het gaat hierbij om drie modellen van zorgaanbod, die huisartsen als leidraad kunnen nemen voor het zorgaanbod dat zij dit gedeelte van hun patiëntenpopulatie willen bieden. De Ledenraad van de LHV heeft vorige week met deze modellen ingestemd.

Kern van het verhaal is dat de huisarts verantwoordelijkheid neemt voor huisartsenzorg voor ouderen in de thuissituatie. De huisarts is de hoofdbehandelaar van al zijn patiënten. Bij patiënten met een complexe zorgbehoefte kan het zijn dat aanvullende expertise gewenst is. Dan is de specialist ouderengeneeskunde (SO) de eerst aangewezen persoon om als medebehandelaar de benodigde extra zorg te leveren. De huisarts en SO kunnen dan afspraken maken over taak- en rolverdeling onderling, waarbij vanzelfsprekend het belang van de patiënt altijd centraal staat.

Vormen van zorgaanbod
Binnen het huisartsenzorgaanbod voor ouderen onderscheidt de LHV drie modellen: basis, aanvullend en bijzonder aanbod. In het kort een toelichting op deze modellen:

  • Basisaanbod: De contacten met de ouderen verlopen als regel via het spreekuur. Uitgaand van de eigen regie van de oudere wordt de huisarts actief wanneer ouderen zélf daarom vragen óf wanneer signalen uit de directe omgeving van de patiënt (familie, buren, thuiszorg) daar aanleiding toe geven.
  • Aanvullend aanbod: Dit aanbod bestaat met name uit: selectie en surveillance van ouderen die dermate kwetsbaar zijn dat er sprake is van een verhoogd risico op decompensatie; en organisatie en uitvoering van complexe zorg.
  • Bijzonder aanbod: Gericht op ouderen die gezien de omvang en ernst van hun problematiek extra medische zorg nodig hebben. Deze zorg overschrijdt het basisaanbod en het aanvullend aanbod. Hierbij zijn twee vormen mogelijk: de huisarts is de hoofdbehandelaar of de huisarts regelt in overleg met de SO de onderlinge taakverdeling, met de zorgbehoefte van de patiënt als uitgangspunt.

Een volledige beschrijving van deze vormen van aanbod (inhoud van het aanbod, organisatie van het aanbod en randvoorwaarden) vindt u in de notitie van de LHV voor het aanbod huisartsenzorg voor ouderen.

Meer in het dossier Ouderenzorg