LHV strijdt in NZa-hoorzitting tegen korting 98 miljoen

 
De LHV blijft zich verzetten tegen de korting van 98 miljoen euro op de huisartsenzorg. De NZa heeft de korting inmiddels verwerkt in de tarieven van 2012. Op 19 april heeft de LHV in een speciale NZa-hoorzitting haar bezwaren tegen de tariefbeschikking 2012 nogmaals toegelicht. De korting is onvoldoende cijfermatig onderbouwd, maar ook in strijd met het gevoerde beleid van de minister en de in het verleden gemaakte afspraken. De NZa zal binnen enkele weken een besluit nemen.

Kort geding

De LHV tekende op 29 december al bij de NZa bezwaar aan tegen de tariefsbeschikking. Op 8 februari van dit jaar werd het kort geding tegen de NZa en tegen de korting van 98 miljoen euro verloren. Met het kort geding wilde de LHV de tariefsbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van tafel krijgen, want met de tariefsbeschikking 2012 wordt de bezuiniging op de huisartsenzorg door de minister van VWS geëffectueerd. “Budget is budget” volgens de rechter. Het opvoeren van de produktie, ook als de minister daartoe oproept, leidt zo tot lagere tarieven. Zonder budget is verdere groei niet mogelijk.

Vervolg

Wanneer de NZa de tariefkorting 2012 zou handhaven, overweegt de LHV juridische vervolgstappen. We houden u via de website en het Weeknieuws op de hoogte van de voortgang.

Waarom verzet de LHV zich tegen de tariefverlaging?
Allereerst zijn er de gevolgen voor de zorg in de buurt. Zorg in de buurt zal stagneren omdat het budget voor de jaren 2012 en daarna onvoldoende is om de groei van de hoeveelheid werk op te kunnen vangen. Korten en groei gaan simpelweg niet samen.
Maar minstens zo belangrijk: er is geen sprake van een overschrijding, maar van bewust ingezet beleid van de minister. De huisartsen hebben - met nadrukkelijke instemming van de minister - dat beleid succesvol uitgevoerd en werk gemaakt van substitutie, ketenzorg en modernisering en innovatie. Men kan niet zomaar terugkomen op eerder gemaakte afspraken.
Tenslotte, er is geen deugdelijke onderbouwing van de overschrijding. De bedragen worden telkens bijgesteld. Bovendien wordt het inschrijf- en consulttarief van de huisarts gekort voor de overschrijdingen van het aparte deelkader voor multidisciplinaire zorg/ketenzorg. Die overschrijding kan niet op de huisartsen worden afgewenteld. Waarvoor is er dan een apart kader gecreëerd?