LHV vraagt garanties aan Eerste Kamer voor medisch verantwoord thuis wonen

 
De Wet langdurige zorg (Wlz) ligt voor behandeling in de Eerste Kamer. De LHV onderschrijft de uitgangspunten van de wet, maar heeft de Eerste Kamer laten weten haar bedenkingen te hebben bij twee belangrijke onderdelen in het huidige wetsvoorstel.

1. Hoe wordt medisch verantwoord thuis wonen gewaarborgd?
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) besluit of en in welke omvang mensen in aanmerking komen voor zorg via de Wlz. Mensen met een Wlz-indicatie hebben de mogelijkheid om deze zorg - via Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of PGB - thuis te ontvangen. De LHV is van mening dat het zorgkantoor goed moet kijken of het wel medisch verantwoord is dat een patiënt met een Wlz-indicatie ervoor kiest thuis te blijven wonen. In het huidige wetsvoorstel wordt alleen gekeken naar het criterium doelmatigheid. Hiervan is sprake als de kosten om iemand thuis te laten wonen - in plaats van een in een instelling - lager zijn.
Aangezien de huisarts medisch eindverantwoordelijk is voor thuiswonende (kwetsbare) patiënten, moet getoetst worden of het voor de huisarts haalbaar is deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. De complexiteit van de zorgvraag of gevraagde ondersteuning van de huisarts kunnen het voor de huisarts onmogelijk maken om de verantwoordelijkheid voor de medische zorg thuis op zich te nemen.

2. Waarom wordt de ‘achterdeur’ niet gesloten ter bescherming van het medisch beroepsgeheim?
Eerder meldden wij u dat door een aangenomen amendement van D66 en PvdA het medisch beroepsgeheim niet zomaar mag worden doorbroken; het CIZ heeft voor het opvragen van medische gegevens altijd expliciete toestemming nodig van de patiënt. Met het aangenomen amendement van D66/PvdA is de ‘achterdeur’ tot onze spijt niet gesloten. De Wlz verplicht het CIZ namelijk (medische) persoonsgegevens uit te wisselen met uitvoerende organen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en CAK. Daarmee wordt de geheimhoudingsplicht van het CIZ doorbroken en het CIZ een toegangspoort tot medische persoonsgegevens voor andere instanties. We hebben de Eerste Kamer laten weten dat we dit een onwenselijke situatie vinden. De patiënt heeft immers geen toestemming gegeven om gegevens te verstrekken aan andere instanties.

Ook de KNMG heeft aandacht gevraagd voor de ‘achterdeur’ van het CIZ die nu niet is afgeschermd. De artsenfederatie roept de Eerste Kamer op de staatssecretaris van VWS te verzoeken om aan te geven aan welke andere instanties een CIZ zonder toestemming van patiënten medische gegevens mag doorverstrekken.

De Eerste Kamer moet uiterlijk in november goedkeuring geven wil de Wlz per 1 januari 2015 van kracht kunnen gaan. Wanneer de Wlz niet per 2015 wordt ingevoerd, gaat voor 2015 een versmalde AWBZ gelden. We houden u via de LHV-website op de hoogte van de voortgang.  

Voor meer informatie kunt u ook het dossier Wlz en Wmo raadplegen.