LHV vraagt huisartsen om schokeffecten bij contractering te melden

 
De LHV ontvangt uit het hele land signalen van huisartsen die zich zorgen maken over de contractering van zorg voor 2015. Zij maken melding van financiële schokken op praktijkniveau als gevolg van de nieuwe bekostiging. Om een duidelijk beeld te krijgen van deze schokeffecten heeft de LHV concrete voorbeelden nodig. Deze kunnen huisartsen vanaf nu melden via het Meldpunt Contractering op de LHV-website.

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de nieuwe bekostiging voor de huisartsenzorg. Een van de garanties die de LHV heeft gekregen, is dat de nieuwe bekostiging geen financiële schokeffecten mag veroorzaken op praktijkniveau. De voorstellen voor resultaatbeloning zoals de zorgverzekeraars deze nu presenteren lijken wel degelijk - soms grote - financiële schokeffecten te veroorzaken voor individuele huisartsenpraktijken: huisartsen maken daarvan melding bij de LHV.

Afspraken nakomen

De LHV toetst of de landelijke afspraken ook lokaal worden nagekomen, om daarover het gesprek aan te gaan met Zorgverzekeraars Nederland. Hoewel wij u niet kunnen adviseren over het contract wat u van uw preferente zorgverzekeraar heeft ontvangen, is het toch belangrijk dat u uw ervaringen met ons deelt. We hebben uw voorbeelden nodig die effecten van het totale bekostigingsmodel betreffen en niet alleen betrekking hebben op bijvoorbeeld een losstaande M&I. De LHV pleit ervoor om samen alert te zijn, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de gemaakte afspraken overal worden nagekomen.