Medische zorg in crisisnoodopvang vluchtelingen

 
Medische zorg in crisisnoodopvang vluchtelingen
Verspreid over het hele land hebben gemeenten crisisnoodopvang voor vluchtelingen aangeboden. Dit is noodopvang voor minder dan 72 uur en wijkt daarmee af van de noodopvang in een asielzoekerscentrum. Het COA bepaalt of en vanaf wanneer gebruik wordt gemaakt van het aanbod. De LHV voert overleg met het COA, GGD GHOR Nederland en VWS om tot landelijke afspraken te komen over de medische zorg in de crisisnoodopvang. Tot die tijd is een noodplan van kracht.

Update 8 oktober 2015 over de medische zorg tijdens crisisnoodopvang vluchtelingen:

 1. Huisartsen die verbonden zijn aan asielzoekerscentra zijn per brief benaderd door het Gezondheidscentrum Asielzoekers. Daarin zijn zij officieel gevraagd hun medewerking te verlenen. Hierdoor kan beroep gedaan worden op hun expertise tijdens crisisnoodopvang. Zij worden als eerste benaderd voor het bekijken van de mogelijkheden voor de inzet van (asielzoekers)huisartsen voor de spoedzorg.  
 2. Vanwege de potentiële infectieproblematiek als gevolg van de toenemende vluchtelingenstroom is door het RIVM informatie voor professionals die betrokken zijn bij de asielopvang vertrekt. 
 3. GGD GHOR Nederland en de LHV hebben aangedrongen op betere inrichting van de crisisnoodopvang locaties: kamertje en telefoon voor de dienstdoende arts en personeel dat kan triëren en een signaalfunctie heeft. Ook moet de mogelijkheid bestaan om mensen in geval van ziekte naar een beter toegeruste opvang te brengen. 
 4. Er is tot op heden geen goed georganiseerd logistiek proces om gegevens over te dragen van crisisnoodopvang (72 uur) naar reguliere COA-opvang. GGD en LHV hebben daarom een formulier gemaakt: Medische Gegevens Patiënt Noodopvanglocatie. Per patiënt wordt het formulier ingevuld door de medewerker crisisnoodopvanglocatie. De huisarts kan hierop de bevindingen en het advies (incl. medicatie) noteren. De asielzoeker krijgt het ingevulde formulier mee, hetgeen bij de zogenaamde loopbrief (van het COA) wordt gevoegd, zodat de huisarts in een volgende locatie de medische voorgeschiedenis van de asielzoeker kent en eventueel contact kan opnemen met de betreffende huisarts.

In normale situaties wordt de medische zorg in asielzoekerscentra (AZC), door het Gezondheid Centrum Asielzoekers (GCA) geregeld in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Huisartsen die betrokken zijn bij de medische zorg voor asielzoekers, worden zoals gewoonlijk door het GCA ingeschakeld.  

Zodra het COA besluit gebruik te maken van een locatie voor crisisnoodopvang, kan het zijn dat vluchtelingen daar op de dag zelf nog worden ondergebracht. Totdat er landelijke afspraken zijn gemaakt, geldt een noodplan voor de medische zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is:

 • Als er een locatie voor crisisnoodopvang in een gemeente in gebruik wordt genomen, dan neemt de gemeente contact op met de huisartsenkring voor de spoed medische huisartsenzorg.
 • Bij de organisatie van de zorg in het centrum kan de GGD/GHOR een rol spelen.
 • De huisartsenkring geeft openbare gegevens van huisartsenpraktijken door aan de betreffende gemeente
 • De gemeente benadert zelf de benodigde praktijken en/of de huisartsenpost voor het maken van afspraken over de 7x24 uur spoedeisende huisartsenzorg.

7x24 uur spoedeisende huisartsenzorg

In het geval dat beroep wordt gedaan op de 7x24 uur spoedeisende huisartsenzorg voor de crisisnoodopvang, geldt:

 1. De gemeente is verantwoordelijk voor medische zorg
 2. De GGD monitort en acteert op basis van signalen infectieziekten en kan (technische) hygiëne–inspecties uitvoeren. Huisartsen kunnen voor advies en informatie terecht bij de GGD
 3. Spoedeisende huisartsenzorg dient op de locatie van de crisisnoodopvang te worden gegeven
 4. De mogelijkheid bestaat om een tolkentelefoon te gebruiken
 5. Indien huisartsen ingeschakeld moeten worden, is spoedeisende huisartsenzorg financieel landelijk geregeld.

Toelichting tolkentelefoon
Huisartsen en medewerkers van de GGD kunnen kosteloos gebruik maken van tolkvoorzieningen. Deze moeten worden aangevraagd bij Concorde via T. 020-8202892, onder opgave van code GNO (Gemeentelijke Nood Opvang).

Toelichting financiering
Huisartsen kunnen de verleende spoedeisende huisartsenzorg in de vorm van een maandelijkse verzamelnota indienen. Nota's kunnen worden toegezonden aan:

COA
Team gezondheidszorg
Postbus 3002
2280 ME Rijswijk

Toelichting op soorten opvang voor vluchtelingen:

 • Crisisnoodopvang: locaties (sporthallen e.d.) die normaal voor incidenten, rampen of crisis worden gebruikt door bevolkingszorg. Deze opvang is bedoeld voor 72 uur, waarna de vluchtelingen kunnen doorstromen naar de andere vormen van opvang waarmee het COA bezig is. (bron: LOCC, COA en V&J).
 • Noodopvang: hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van zes tot twaalf maanden met een opvangcapaciteit voor tussen de 300 en 600+ bewoners. Bij voorkeur in de directe nabijheid van een mogelijke tijdelijke of reguliere opvanglocatie. (bron: COA)
 • Tijdelijke opvang: Recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties. Dit voor de duur van één tot twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 800+ bewoners. (bron: COA)
 • Reguliere opvang: Een asielzoekerscentrum dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 1500+ personen. (bron: COA)

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van - en de dagelijkse gang van zaken rondom crisisnoodopvang. Het COA is verantwoordelijk voor de overige vormen van opvang, zoals hierboven beschreven.

Lees ook: