Meer huisartsen hebben recht op opslag en ondersteuning achterstandsfondsen

 
Meer huisartsen hebben recht op opslag en ondersteuning achterstandsfondsen
Naar aanleiding van de herijking is voor 2019 een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen in 2018 gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes.

Hieronder kunt u lezen welke systematiek en criteria zijn gehanteerd, welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen.

Systematiek

  • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal € 11,8 miljoen)
  • Door verfijning van de beschikbare data (CBS) is het mogelijk om achterstandspostcodes op postcodepositie 6 niveau vast te stellen
  • Het criterium omgevingsadressendichtheid wordt niet meer gebruikt

Gehanteerde criteria

  • Percentage inwoners met laag inkomen
  • Percentage niet-actieven
  • Percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Gevolgen

Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar tevens verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323.

Gevolgen voor individuele huisartsen

Voor individuele huisartsen betekent dit dat u voor patiënten die ingeschreven zijn in uw praktijk en woonachtig op een aangewezen achterstandspostcode een opslag op het inschrijftarief kunt declareren. Als het goed is integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Overgangsregeling voor huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. Huisartsen kunnen zich melden bij de NZa via het algemene nummer of het algemene emailadres (088-7708770, info@nza.nl). De praktijk moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. Deze overgangsregeling geldt voor één jaar.

Regionale invulling

Via regio nieuwsbrieven bent of wordt u in de komende periode geïnformeerd over wat het achterstandsfonds in uw regio voor u kan betekenen.

Gerelateerd

Patiënten in achterstandswijken