Minister: definitief geen extra geld voor POH-GGZ

 
Minister: definitief geen extra geld voor POH-GGZ
Minister Schippers heeft definitief laten weten geen extra geld vrij te maken voor de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Wel wordt in 2016 gekeken of er geld vanuit het ggz-budget kan worden overgeheveld naar het huisartsenbudget, op basis van de zorg die huisartsen van de ggz overnemen.

De LHV maakt zich al lange tijd hard voor meer budget voor de POH-GGZ. Omdat zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots wordt overschreden. En voor 2016 wordt de mogelijke inzet nog eens verdrievoudigd.

Update 7 december 2015:
In een debat in de Tweede Kamer op 3 december 2015 heeft minister Schippers bevestigt dat ze het MBI (een budgetkorting achteraf) niet in zal zetten op het moment dat het huisartsenbudget wordt overschreden door een te grote inzet van de POH-GGZ. Hiermee geeft de minister de garantie dat de groei van de POH-GGZ niet ten koste zal gaan van het budget voor de basishuisartsenzorg.

Groei POH-GGZ niet ten koste van basiszorg

Voor de LHV is het essentieel dat de groei van de POH-GGZ niet ten koste gaat van het budget voor de basishuisartsenzorg. Om hieraan tegemoet te komen, geeft de minister in haar brief aan dat ze overweegt het Macro Beheers Instrument (een budgetkorting achteraf) niet in te zetten wanneer het huisartsenbudget wordt overschreden door een (te) sterke groei van de POH-GGZ. Een goed uitgangspunt waarover de LHV wel garanties wil.

Ruimte binnen huisartsenbudget

Een andere reden voor de minister om het budget op dit moment niet te verhogen is het beschikbare huisartsenbudget. De extra uitgaven aan POH-GGZ in 2015 passen op dit moment binnen het totale budget. Het ministerie redeneert dat er daarmee op dit moment geen noodzaak is om het budget nu te verhogen.

Verzekeraars terughoudend

Bovendien zijn de meeste verzekeraars voor 2016 terughoudend bij het contracteren van extra POH-GGZ-uren. De uitbreiding tot 1 volle FTE per normpraktijk die de NZa mogelijk heeft gemaakt, wordt in de praktijk nauwelijks gecontracteerd. Reden hiervoor is dat verzekeraars ook zien dat er geen financiële dekking is voor deze groei. Deze keuze van verzekeraars maakt de kans klein is dat het totale huisartsenbudget zal worden overschreden door een te grote groei van de POH-GGZ.

Wat gaat de LHV nu doen?

De LHV adviseert huisartspraktijken kritisch om te gaan met eventuele verdere uitbreidingen van de POH-GGZ. Tegelijkertijd blijft de LHV samen met verzekeraars de uitgaven voor POH GGZ monitoren, om zo een dreigende overschrijding van het huisartsenbudget tijdig te kunnen signaleren. Ook blijft de LHV bij VWS aandringen op concrete afspraken over aanvullende middelen voor eventuele toekomstige uitbreiding van de POH-GGZ, bijvoorbeeld door vanuit de ggz middelen over te hevelen voor de groei van POH-GGZ (budget volgt zorg).

Bekijk ook