Nieuw afwegingskader kindermishandeling voor meer houvast

 
Nieuw afwegingskader kindermishandeling voor meer houvast
Wanneer moet je als huisarts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader en stappenplan bij de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld bieden artsen meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. In dit bericht kunt u het nieuwe afwegingskader downloaden.

Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met 5 afwegingsvragen. Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is. In dat geval moet namelijk altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan.

Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

» Download afwegingskader


Eerder in beeld

Met een melding wordt de hulpverlening niet per definitie overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis, al dan niet door Veilig Thuis of anderen opgepakt. Het afwegingskader besteedt aandacht aan de wijze waarop de arts na een melding samen met Veilig Thuis kan vaststellen wie effectieve hulp kan bieden of organiseren.

De verwachting is dat de informatiepositie van Veilig Thuis met het afwegingskader zal verbeteren en dat Veilig Thuis daardoor beter en eerder in staat is structurele patronen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en te helpen doorbreken.

Afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019

Sinds 2 juli kunnen artsen werken met het afwegingkader. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht. De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2015 wordt voor die tijd geactualiseerd. In de meldcode wordt ook informatie opgenomen over bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling.

Het herziene stappenplan met het afwegingskader in stap 5 is tot die tijd tijdelijk als addendum toegevoegd aan de huidige KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Suggesties welkom

Tot december 2018 is er ruimte om het afwegingskader te optimaliseren. De KNMG nodigt u uit om suggesties en verbeterpunten door te geven voor een optimale toepassing van het afwegingskader in de praktijk. Stuur hiervoor een e-mail naar afwegingskader@fed.knmg.nl.

Meer informatie vindt u op de KNMG-website

Update: Het ministerie van VWS heeft organisatie in de zorg in september 2018 per brief op de hoogte gesteld van de wijziging. Ook hebben zij een informatiesheet verspreid over wat organisaties moeten weten over de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling